Enquiry creation date: 2024-04-03

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z63/222782/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmianie ulega czas trwania szkolenia oraz ilość uzyskanych uprawnień

Enquiry contents:

I. Przedmiot zamówienia i jego opis

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych przejezdnych (podnośnik nożycowy samojezdny oraz podnośnik teleskopowo-przegubowy samojezdny) oraz organizacja egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne.

Oferta i cena powinna obejmować:

· przeprowadzenie kursu (część teoretyczna i praktyczna)

· przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego przez UDT – oferent dokonuje opłaty za egzamin kwalifikacyjny

· materiały szkoleniowe dla kursantów

· przekazanie do zamawiającego zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez UDT

Zakres merytoryczny szkolenia:

Ø Część teoretyczna – 8 godzin (1 dzień):

1. Zagadnienia związane z dozorem technicznym, podstawy prawne przy obsłudze podestów ruchomych przejezdnych.

2. Budowa różnego rodzaju podestów ruchomych przejezdnych do transportu bliskiego (budowa części mechanicznej, elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej).

3. Obsługa i konserwacja podestów ruchomych przejezdnych.

4. Obowiązki na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych.

5. Usterki jakie mogą pojawić się podczas eksploatacji.

6. BHP przy obsłudze, niebezpieczne uszkodzenia/ nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania i pierwsza pomoc przedmedyczna.

Ø Część praktyczna 8 godzin (1 dzień):

7. Praca z urządzeniem – zajęcia praktyczne.

II. Liczba uczestników kursu: 10 pracowników na oba wymienione poniżej kursy (10 uprawnień)

· podnośnik nożycowy samojezdny

· podnośnik teleskopowo-przegubowy samojezdny

III. Czas trwania kursu:

· organizacja kursu: podział uczestników na dwie grupy po 5 osób w każdej grupie

· czas trwania kursu dla każdej grupy: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)

· łączny czas trwania kursu: 4 dni (32 godziny szkoleniowe)

III. Miejsce kursu: na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.

IV. Planowany termin kursu: MAJ/ CZERWIEC 2024 roku

V. Osoba do kontaktu

Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia i w sprawach proceduralnych w dni robocze w godz. 8:00-14:00 udziela:

· Anna Wierzbowska tel. 77 481 2507. e-mail: anna.wierzbowska@grupaazoty.com

W przypadku problemów technicznych z zalogowaniem do platformy proszę o kontakt pod nr tel. 0717873534; e-mail: helpdesk@logintrade.net

VI. Wykluczenie z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji elektronicznej prowadzonej przez Spółkę Grupy Kapitałowej Grupa Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali umowy;

2) oferentów, w stosunku do których (i) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (ii) wobec których ogłoszono upadłość oraz (iii) Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty,

3) oferentów, którzy działaniem umyślnym, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem wyrządzili Spółce szkodę,

4) oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie uproszczonym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;

5) oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

6) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

7) oferentów, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

VII. Warunki uczestnictwa w akcji ofertowej

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:

1) złożą w terminie wymagane dokumenty i oświadczenia;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SIWZ;

3) posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;

7) wykazały, że po 1 stycznia 2021 roku wykonywały usługi odpowiadające swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia lub podobnym;

8) spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.

Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych przez oferenta dokumentów wskazanych w SIWZ.

IX. Zawartość ofert – wymagane dokumenty:

1) proponowany program szkolenia wraz z określeniem czasu trwania szkolenia i egzaminu,

2) informacje o prowadzącym szkolenie - CV oraz referencje;

3) oświadczenie oferenta według załącznika nr 2 oraz 3 do SIWZ;

4) wykaz zrealizowanych po 1 stycznia 2021 roku usług odpowiadających swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia lub w podobnym zakresie;

5) wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał lub kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS;

6) pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub kopia/ kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego bądź osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać zakres umocowania.

Oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ sporządzana jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania oferenta.

X. Składanie ofert

1. Wniosek w języku polskim, spełniający warunki określone w SIWZ, składa się w formie cyfrowej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://platformazakupowa.grupaazoty.com, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu oferenta do postępowania. Brak złożenia wniosku w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty(https://platformazakupowa.grupaazoty.com) skutkuje niedopuszczeniem oferenta do postępowania.

2. W celu złożenia wniosku oferent musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy Azoty, dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Oferent nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie Zakupowej Grupy Azoty poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej https://platformazakupowa.grupaazoty.com z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie wniosków w terminie wyznaczonym w SIWZ. Z chwilą założenia konta, oferent otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.

3. W przypadku problemów technicznych z zalogowaniem do platformy prosimy o kontakt pod nr tel. 0717873534; e-mail: helpdesk@logintrade.net

4. Co do zasady, Zamawiający wymaga aby wniosek złożony na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej był opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania oferenta. Niniejszy wymóg dotyczy również udzielonych pełnomocnictw oraz załączników.

5. Wniosek musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, np. w formie pliku .pdf. W razie niespełnienia tego wymogu, Zamawiający może wezwać oferenta do uzupełnienia braków, a w razie niezastosowania się oferenta do powyższego żądania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku.

6. Oferent, który złoży na Platformie wniosek jedynie w formie skanu nieopatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia wniosku w wersji pisemnej – papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Taki wniosek w wersji pisemnej należy przesłać, w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:
NIE OTWIERAĆ - PRZETARG – ZB-2 OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH na adres Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ze wskazaniem Kancelarii Głównej lub dostarczona osobiście do Kancelarii Głównej bud. 110, pokój nr 4 (budynek Dyrekcji Generalnej Grupy Azoty ZAK S.A.).

XI. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi po upływie terminu do składania ofert.

XII. Wybór ofert

Oferty złożone przez zainteresowane podmioty zostaną ocenione w następującej procedurze:

1. Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem spełnienia wymogów określonych w SIWZ.
W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów oferent zostanie powiadomiony o możliwości ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą być również poproszeni o złożenie wyjaśnień odnośnie załączonych dokumentów. Oferty niespełniające wymogów, zostaną odrzucone.

2. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o kryteria:

· ceny z wagą 50%

· doświadczenie trenera z wagą 50%.

3. Zamawiający zakwalifikuje do etapu negocjacji pięciu oferentów, których oferty spełniają wymagania zawarte w SIWZ i w oparciu o kryteria wyboru ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. W przypadku mniejszej liczby ofert Zamawiający zakwalifikuje wszystkich oferentów, których oferty spełniają wymagania zawarte w SIWZ.

4. Negocjacje cenowe zostaną przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej. Oferent jest związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego oferenta. W przypadku braku złożenia oferty w trakcie aukcji oferent pozostaje związany ofertą pierwotną. Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena zaoferowana podczas aukcji elektronicznej.

5. W przypadku, gdy aukcja nie przyniesie pożądanych efektów, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia z oferentami dalszych negocjacji cenowych bezpośrednich lub pisemnych.

6. Na podstawie wyników oceny ofert Zamawiający wybierze oferenta/ów, z którym/i zawrze umowę/y na wykonanie przedmiotowego zadania.

XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert.

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., zwane dalej korespondencją, Zamawiający i oferenci przekazują elektronicznie w formie zeskanowanej na adres e-mail:anna.wierzbowska@grupaazoty.com Ze strony oferenta korespondencję podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji.

2. Uzupełnienie/korekta oferty sporządzone/a na wezwanie Zamawiającego dostarczana jest w wyznaczonym terminie w formie jak w pkt. 1.

XIV. Związanie ofertą

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania. Powiadomienie o wyborze oferenta na wykonawcę przedmiotu zamówienia nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami.

XV. Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postepowania bez podania przyczyny, odwołania postepowania przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków zamówienia określonych w SIWZ w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych (podnośnik nożycowy samojezdny oraz podnośnik teleskopowo-przegubowy samojezdny) oraz organizacja egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Experience - 50%
  2. Price - 50%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych (podnośnik nożycowy samojezdny oraz podnośnik teleskopowo-przegubowy samojezdny) oraz organizacja egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...