Enquiry creation date: 2024-05-15

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z108/198016

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

 Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. zaprasza do złożenia oferty handlowej, w zakresie dostawy wraz z rozładunkiem mineralnego oleju opałowego (z wyjątkiem popirolitycznego), przeznaczonego do rozpałki kotłów palnikami bez wstępnego podgrzewu, w ilości 20 ton.


Wymagania jakościowe :


1. Wymagania fizykochemiczne :


Parametr

Wymagania

Wartość opałowa

min. 39 000 kJ/kg

Zawartość siarki

max. 1,0 %

Temperatura zapłonu

>62oC

Temperatura krzepnięcia

poniżej - 22oC

Gęstość w 20oC

0,935-1,020 g/cm3


2. Wymagania ogólne :


Stabilność mieszaniny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania i postępowania z nią. Dobra zdolność przetłaczania cieczy.


Informujemy, ze wybór Dostawcy będzie postępowaniem dwustopniowym według zasad jak poniżej:
1. W pierwszym etapie Oferenci składają wstępne oferty na platformie zakupowej zawierając: cenę w PLN/tonę, termin dostawy, termin płatności (sugerowany termin płatności: 60 dni) oraz warunki dostawy. Szczegółowych informacji na temat specyfikacji udziela Joanna Basa, tel. 77 481 2561.
2. W drugim etapie z Oferentami spełniającymi wymagania w zapytaniu ofertowym przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna poprzez platformę zakupowa, której przedmiotem będą warunki handlowe rozpatrywanych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie jego trwania, bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta na podstawie złożonych ofert handlowych.
5. Postępowanie nie będzie prowadzone w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Niniejsza treść oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty są przeznaczone wyłącznie do jego adresatów.
Informacje w niej zawarte są poufne i mogą podlegać prawnej ochronie. Jakiekolwiek użycie informacji zawartych w treści niezgodnie z jego przeznaczeniem, rozpowszechnianie lub ujawnianie w całości lub fragmentarycznie jest zabronione.
7. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedziba w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220, ulica Mostowa, 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem.
8. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.
Zapraszamy do złożenia oferty handlowej do dnia 20.05.2024 
do godziny 12,00.Z poważaniem,
Joanna Basa tel; +48 77 481 2561, +48 723 186 956, email:
joanna.basa@grupaazoty.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Olej opałowy 10 TO - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. I have read and confirm that I have read the information clause
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 3. Baza dostawy : DDP Grupa Azoty ZAK S.A.
 4. Miejsce dostawy : Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 5. Sugerowany termin płatności : przelew 60 dni
 6. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 7. Transport cost: attributable to the supplier
 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 9. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 10. Place of delivery: place of the orderer

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem mineralnego oleju opałowego w ilości 10 ton w 21 tygodniu 2024 roku."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...