Enquiry creation date: 2024-05-16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z177/198703/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja I
W dniu 16.05.2024 r. zmianie uległ pkt XII SIWZ – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 21.05.2024 r., do godz. 9.00.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sieci ppoż. w wydziałach Alkoholi i Aldehydów
w JB Oxoplast, na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.
Zaprojektowana nowa sieć wody przeciwpożarowej zastępuje starą sieć. Jest zaprojektowana w układzie pierścieniowym, zasilana z pompowni i zbiorników wody ppoż. poprzez dwa wychodzące z pompowni rurociągi DN 600 mm.
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty i wykonania prac z zastosowaniem żeliwa sferoidalnego klasy K9/K10 z połączeniami kielichowymi dwukomorowymi, blokowane na garbie ryglami z uszczelką, zgodnie
z posiadaną dokumentacją wykonawczą i pozwoleniem na budowę.
Dokumentacja projektowa, (zwana dalej Dokumentacją) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i zostanie udostępniona po spełnieniu warunku określonego w pkt III SIWZ.
Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji w stosunku do dokumentacji projektowej muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
Zamawiający:
 nie dopuszcza składania ofert częściowych;
 nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
 wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem;
 wymaga wniesienia wadium;
 zastrzega prawo przeprowadzenia wizyt referencyjnych na etapie wyboru ofert na obiektach, na których były realizowane przez oferenta zamówienia.
II. Zakres prac
1. Zakres zadania obejmuje II etapu modernizacji sieci ppoż. obejmuje wykonanie przebudowy sieci ppoż. na odcinkach: pole N 5, droga N 4/5, pole O 5, droga O-4/5 i O/P-5 wraz z komorami SP7, SP8 i SP9, komorą armatek Sa4 wraz z podłączeniami do urządzeń.
2. Doposażenie studzienki Sa1 w brakujące dwa zawory spustowe wraz z przedłużkami umożliwiającymi ich otwarcie/zamknięcie bez konieczności wchodzenia do studzienki (rysunek KD 002_PW_000_SP_DT_01_01)
3. W trakcie prac Wykonawca powinien uwzględnić nieprzerwane zapewnienie ochrony ppoż. obiektów w rejonie objętym inwestycją, również w trakcie realizacji prac budowlano-montażowych.
4. W przypadku wykonywania robót przełączeniowych, dla pojedynczych stanowisk czy punktów gaśniczych, możliwe jest zapewnienie doraźnej 24-godzinnej obsługi wozów gaśniczych, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu, zapotrzebowania dla każdego z przypadków oddzielnie.
5. Wszystkie istniejące elementy infrastruktury naziemnej sieci p.poż. (np. ściany gaśnicze) powinny zostać odnowione w niezbędnym zakresie w trakcie wykonywania prac (w tym m.in. uzupełnienie ubytków, odnowienie powłoki malarskiej, oznakowanie).
6. Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości ochrony p.poż. zakłada się że wykorzystanie istniejących przejść pod ciągami komunikacyjnymi nie będzie możliwe.
7. Zamawiający rekomenduje użycie rurociągów następujących producentów: Von Roll Hydro, Pam Saint Gobain, oraz pozostałych z terenu Unii Europejskiej których produkty spełniają wymagania określone w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego w trakcie weryfikacji oferty na etapie postępowania przetargowego.
8. Modyfikacja zasilania elektrycznego zaworów otwieranych zdalnie. Obecnie sterowanie zaworami odbywa się prądem o napięciu 230V, podanie napięcia powoduje otwarcie zaworu, zdjęcie napięcia powoduje zamknięcie zaworu. Należy zabudować zawory zasilane napięciem 24V co wymagać będzie zastosowania odpowiednich transformatorów zabudowanych w pobliżu studzienek ppoż. z armaturą. Należy przenalizować i zastosować układ jak najprostszego i najszybszego ponownego „zazbrajania” zaworów sterowanych zdalnie.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja sieci przeciwpożarowej w JB Oxoplast – wykonanie II etapu 1 KPL Read

Additional formal conditions:

zawarto w SIWZ

Questions to the inquiry "Modernizacja sieci przeciwpożarowej w JB Oxoplast – wykonanie II etapu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...