Enquiry creation date: 2024-06-17

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z14/518661

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania pn.: „Remont dachu i pomieszczeń poddasza budynku Willi Kwiatkowskiego”.

1. Przedmiot zapytania.

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont dachu i pomieszczeń poddasza budynku Willi Kwiatkowskiego”.

2. Zakresy czynności mających zostać zrealizowanych w ramach realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego:

2.1. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowi:

2.1.1. przeprowadzenie niezbędnych wizji lokalnych, niezbędnych badań oraz sprawdzeń, wszelkich inwentaryzacji, dokonanie ewentualnych niezbędnych odkrywek,

2.1.2. sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w postaci projektu architektoniczno-budowlanego oraz branżowych projektów technicznych,

2.1.3. uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń formalno-prawnych niezbędnych do realizacji zadania (m. in. uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwalającej na realizację zadania, uzyskanie niezbędnych zezwoleń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, poczynienie uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, poczynienie uzgodnień z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych – jeżeli wymagane itd.),

2.1.4. opracowanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary / kosztorysy ślepe dla każdej z branż.

2.2. Wykaz prac budowlanych mający stanowić przedmiot opracowania projektowo-kosztorysowego:

2.2.1 prace rozbiórkowe,

2.2.2 prace zabezpieczające budynek przed uszkodzeniami w związku z wykonanymi pracami rozbiórkowymi,

2.2.3 naprawa / wzmocnienie / wymiana elementów więźby dachowej, deskowania dachu,

2.2.4 impregnacja więźby dachowej i deskowania dachu (m. in. ogniochronna, grzybobójcza, owadobójcza),

2.2.5 wymiana membrany dachowej,

2.2.6 wymiana pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej,

2.2.7 zapewnienie wentylacji dachu,

2.2.8 zapewnienie odprowadzenie wody z rejonu ścian zewnętrznych,

2.2.9 wymiana orynnowania,

2.2.10 wymiana termoizolacji dachu,

2.2.11 wymiana konstrukcji oraz płyt gipsowo-kartonowych zabudowy sufitów poddasza,

2.2.12 uszczelnienie przejść instalacyjnych,

2.2.13 zabudowanie kanałów instalacyjnych,

2.2.14 technologia montażu elementów instalacji i urządzeń do ścian i pokrycia dachowego,

2.2.15 wykonanie (odtworzenie z ewentualną niezbędną przebudową) instalacji odgromowej dachu,

2.2.16 naprawa tynków elementów budowlanych zabudowanych ponad powierzchnią dachu, tj. ścian, gzymsów, balustrad, galanterii i kominów (wraz z naprawą lub wymianą płyt przykrywających tzw. czap kominowych), wraz z ich reprofilacją,

2.2.17 skucie uszkodzonych tynków wewnątrz pomieszczeń poddasza, wykonanie napraw (reprofilacji) tynków oraz prac malarskich pomieszczeń poddasza,

2.2.18 naprawa konstrukcji stropu między kondygnacyjnego,

2.2.19 naprawa / wymiana uszkodzonych posadzek,

2.2.20 wszelkie inne prace niezbędne do właściwego wykonania prac remontowych.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość dokumentacji projektowej opracowanej w ramach realizacji Zamówienia.

2.3. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wszystkich wymaganych branż stanowi:

2.3.1 sprawowanie nadzoru w zakresie stwierdzania zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę,

2.3.2 uzgadnianie możliwości wprowadzania ewentualnych rozwiązań zamiennych zgłaszanych przez projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.3.3 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

2.3.4 usuwanie wad dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

2.3.5 udzielanie doradztwa eksperckiego związanego z realizowanym zadaniem,

2.3.6 zrewidowanie i zaaprobowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi uwidocznionymi zmianami w formie tzw. „red corre” (z naniesionymi zmianami „na czerwono”), uzgodnionymi i dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych zadania.

3. Dodatkowe wymagania:

3.1. Zakres dokumentacji projektowej oraz zawarte w niej rozwiązania muszą być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi, wszystkimi przepisami technicznymi zawartymi w rozporządzeniach i ustawach, obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji projektowej.

3.2. Dokumentacja opracowana musi zostać w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej (rysunki w rozszerzeniach .dwg oraz .pdf).

3.3. Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:

- dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

- osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia muszą być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego tj. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

3.4. Wraz ze złożeniem oferty niezbędne jest przedłożenie kserokopii uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

3.5. Opracowana dokumentacja projektowa musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego – czas niezbędny na ocenę wynosił będzie 10 dni roboczych (liczonych od poniedziałku do piątku) od dnia formalnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji przez Wykonawcę.

3.6. Wymaga się, aby wszelkie projektowane do zastosowania materiały były zarówno dobrej jakości, jak i ekonomiczne pod względem ceny zakupu i eksploatacji.

3.7. Wykonawca powinien mieć doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowej dla obiektów podlegających Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków i istnieć na rynku min. 5 lat.

3.8. Wykonawca w ramach składanej oferty zobowiązany jest załączyć wykaz realizacji cechujących się zakresem prac odpowiadającym lub zbliżonym do zakresu prac stanowiącego przedmiot niniejszego Zapytania Ofertowego (tyczącym m. in. realizacji prac projektowych i sprawowania nadzoru autorskiego na budynku objętym ochroną konserwatorską, projektowania zadaszeń z blach tytanowo-cynkowych). Wykaz realizacji zawierać musi w swej treści opisy zakresów prac, jakie Oferent realizował w ramach oświadczanego realizowanego zadania referencyjnego.

4. Warunkami formalnymi i niezbędnymi do rozpatrzenia oferty są:

4.1.Zgłoszenie przez Oferenta udziału w wizji lokalnej przez przesłanie na adres Artur.Kawecki@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 1.

4.2.Przeprowadzenie wizji lokalnej z Zamawiającym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).

Użytkownik: Damian Sierakowski tel. 785-780-392, e-mail Damian.Sierakowski@grupaazoty.com

Potwierdzenie wizji lokalnej należy dokonać na Załączniku nr 2 i odesłać na adres Artur.Kawecki@grupaazoty.com

4.3.Podpisanie Oświadczenia o Poufności i przesłanie na adres Artur.Kawecki@grupaazoty.comwypełnionego Załącznika nr 3.

4.4.Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty składanej za pośrednictwem platformy Logintrade w/w dokumenty.

5. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

5.1.Oferent zobowiązany jest do zawarcia w ofercie informacji o deklarowanym przez niego czasie realizacji zlecenia od momentu otrzymania Zamówienia.

5.2.Miejsce wizji lokalnej: Tarnów ul. Jarzębinowa 9, 33-101 Tarnów

5.3.Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Damian Sierakowski - w sprawach techniczno-budowlanych tel. +48 785 780 392

Artur Kawecki - w sprawach formalnych związanych z ofertą tel. +48 785 780 579

6. Postanowienia końcowe:

6.1. Rozliczenie za usługę kompleksowego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbędzie się fakturą płatną w terminie do 60 dni od przekazania prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, po zrealizowaniu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

6.2. Rozliczenie za usługi nadzoru autorskiego odbędzie się w ramach odrębnych uzgodnień.

6.3. Po przeprowadzeniu analizy formalnej i merytorycznej ofert, lub po zakończeniu aukcji elektronicznej, Komisja może się zwrócić do Oferentów o przedstawienie w wyznaczonym terminie ofert ostatecznych, w ramach, których oferty (ewentualnie zawierające wyjaśnienia i uzupełnienia składane na etapie ich weryfikacji) zostaną zmodyfikowane w zakresie warunków handlowych. Przedstawione oferty ostateczne pod rygorem odrzucenia nie mogą zawierać zmian niekorzystnych dla Zamawiającego. Potwierdzenie Oferty ostatecznej wymaga podpisu osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1 KPL - Read
2. Pełnienie nadzoru autorskiego 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Place of delivery: place of the orderer
 2. Transport cost: attributable to the supplier
 3. I have read and confirm that I have read the information clause
 4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 7. Oświadczenie o Poufności
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
 9. Termin płatności 60 dni

Offer evaluation criteria

 1. Price - 70%
 2. Delivery date - 20%
 3. Wykaz realizacji - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania pn.: „Remont dachu i pomieszczeń poddasza budynku Willi Kwiatkowskiego”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...