Enquiry creation date: 2024-06-17

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z44/200177

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

 PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI WARUNKAMI OKREŚLONYMI DLA NINIJSZEGO POSTEPOWANIA

Dział Magazynów Technicznych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w Policach (sprzedający) zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu z dogrywką na Sprzedaż odpadów z tworzyw sztucznych do recyklingu (zużyte worki PE, zużyte big-bagi,  RĘKAW FFS (w rolce).


     Odbiór terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne S.A. w Policach

Płatność: Przelew. Opłata faktury w ciągu 14 dni od daty wystawienia.
Warunki dostawy: Odbiór z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne S.A. w Policach w ciągu 7 dni od zgłoszenia.


Osoba do kontaktu w sprawach handlowych:

Marlena Sroczyńska  tel. 887-744-651

e-maill marlena.sroczynska@grupaazoty.com

Przemysław Pok  tel. 519-501-574

e-mailprzemysław.pok@grupaazoty.com


Kontakt w sprawach technicznych:

tel +48 71 787 35 34, +48 71 787 37 27, +48 71 787 37 57

e-mailhelpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Sprzedaż odpadów z tworzyw sztucznych do recyklingu 180 TO 150102 Read

Additional formal conditions:

Ogólne warunki uczestnictwa

1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo.

Etap IKwalifikacje i wstępna ocena ofert

Etap IINegocjacje z wybranymi oferentami.

2. WYMAGANIA SPRZEDAJĄCEGO:

-Oferty złożone poniżej ceny minimalnej będą automatycznie odrzucane i nie będą brane pod uwagę w dalszym trybie postępowania.

-Cena podana jest wartością netto. Doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki odbioru środka trwałego:

- Termin:oferent zobowiązany jest do odbioru zakupionego przedmiotu z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne S.A. w Policach do 30 dni od zakończenia postepowania, przy czym odbiór następuje po potwierdzeniu dokonania przedpłaty. Brak odbioru we wskazanym terminie skutkować będzie obciążeniem oferenta kosztami magazynowania.

-Miejsce odbioru: GA Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w Policach ul. Kuźnicka 1.

-Sprzęt niezbędny do transportu zapewni Kupujący. Załadunek po stronie Sprzedającego.

- Oferent mają prawo do dokonania oględzin przedmiotu postepowania przed złożeniem oferty.

-Z uwagi na fakt, że proponowane do sprzedaży przedmioty są używane i nie podlegają gwarancji oraz zwrotowi prosimy o dokładne ich obejrzenie przed złożeniem oferty, gdyż wszelkie reklamacje związane z ich stanem lub jakością nie będą rozpatrywane.

3. DODATKOWE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, negocjacji ofert lub zakończenia postępowania bez wyboru Oferenta (unieważnienia postepowania) bez podania przyczyny.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;

2) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania czynności związanych z niniejszym postepowaniem;

3) znajdują się w sytuacji finansowej gwarantującej zapłatę wynegocjowanej ceny;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

5) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości / likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości / likwidacji;

6) spełniają pozostałe warunki określone w ogłoszeniu.

Questions to the inquiry "Sprzedaż odpadów z tworzyw sztucznych do recyklingu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...