Enquiry creation date: 2024-06-18

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z240/279910/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający publikuje treść pytania i odpowiedzi do SIWZ 46/P/2024

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 46/P/2024

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa węglanu cezu.

Ilość: 1000 kg.
Opakowanie : worki foliowe lub papierowe o wadze 25 kg ułożone na palecie i zabezpieczone folią. Możliwe jest zastosowanie innego opakowania np. beczek po uzgodnieniu z odbiorcą.
                  
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z WTS, załącznikiem nr 6
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 60 dni (oczekiwany 120 dni) od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DDP Grupa Azoty S.A., Tarnów.  

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Preferowany termin I dostawy: 05.08.2024 - 500 kg,
Preferowany termin II dostawy: 02.09.2024 – 500 kg (terminy dostaw mogą ulec zmianie w uzgodnieniu z Zamawiającym).

CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowaną cenę netto należy określić w PLN łącznie i za jeden kg.
Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto , cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 1 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz ceny jednostkowej (PLN/kg).
Przedstawiona w ofercie cena jednostkowa netto za 1 kg będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i dostawa węglanu cezu dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie 1 KG Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 46/P/2024

Questions to the inquiry "Przetarg 46/P/2024 Zakup i dostawa węglanu cezu dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w ilości 1000 kg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...