Enquiry creation date: 2024-07-09

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Enquiry No. Z411/260417

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy rewizyjnej P4 lokomotywy spalinowej typu SM42-2645, stacjonującej na bocznicy kolejowej w Grupa Azoty „KOLTAR”, w zakresie zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania Zamawiającego. Zakres prac w szczególności obejmuje:

1.1 Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 lokomotywy spalinowej typu SM42-2645, stacjonującej na bocznicy kolejowej w Tarnów, w zakresie zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania Zamawiającego, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, oraz legalizacją generatorów SHP i CA.

2.1 Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia sierpień 2024r.

3.1 Przewóz lokomotywy do miejsca naprawy i z powrotem do siedziby Zamawiającego.

4.1 Po naprawie lokomotywy nastąpi odbiór komisyjny z udziałem komisarza odbiorczego lub upoważnionego pracownika Spółki.

5.1 Części i podzespoły wykorzystywane do naprawy Lokomotywy, ujęte w załączniku nr 1a do projektu umowy. Każdy przypadek stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych będzie uzgadniany z Zamawiającym, który zastrzega sobie prawo do negocjacji cen i weryfikacji części.

2. Naprawy elementów nie wymienione w załączniku nr 1ado projektu będą wykonywane na podstawie kalkulacji indywidulanej zatwierdzonej przez Zamawiającego.

3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych cena naprawy (wynagrodzenie Wykonawcy) wzrośnie o wartość tych prac określonych w załączniku nr 1ado umowy

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i Dokumentacji Systemu Utrzymania Lokomotywy (DSU) typu SM42.

4. Opcjonalnie do decyzji Zamawiającego:

· przedstawienie oferty na wykonanie polonizacji lokomotywy,

· zamontowanie radiotelefonu GSM-R wraz z wydanym zezwoleniem na dopuszczenie lokomotywy.


 1. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

a. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażającą się wykonywaniem w okresie trzech lat przed upływem składania ofert, usług o zakresie porównywalnym do zakresu objętego zleceniem, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

b. Posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.

c. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co,
do których nie ogłoszono upadłości/likwidacji.

d. Zapoznali się z Dokumentacją Systemu Utrzymania DSU Zamawiającego dotyczącą przedmiotu zamówienia.

e. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

f. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

g. Nie zalegają w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

i podatków wobec Urzędu Skarbowego.

h. Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Naprawa rewizyjna P4 SM42 - zakres podstawowy zgodny z DSU 1 US - Read
2. Koszt wykonania polonizacji lokomotywy - opcja 1 US - Read
3. Montażu radiotelefonu GSM-R wraz z dopuszczeniem lokomotywy - opcja 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Terms of payment: 30 days
 2. Place of delivery: place of the orderer
 3. Transport cost: attributable to the supplier
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 80%
 2. Warranty - 10%
 3. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:

Zgodnie z zapisami SIWZ 

Questions to the inquiry "Przetarg na naprawę rewizyjną lokomotywy SM42-2645"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...