Enquiry creation date: 2024-07-10

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z242/386491

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu:

- sznurka PP 2500 TEX - 300 kg

Prosimy o przesłanie Państwa oferty zgodnie z następującymi założeniami:

1.Cena: skalkulowana na bazie DDP Puławy- według Incoterms 2020.

2. Termin dostawy: 17.07.2024r.

3.Proponowane warunki płatności:

- przelewem bankowym w ciągu 120 dni od daty wystawienia faktury

4.Osoby prowadzące: sprawę z naszej strony prowadzą:

Sprawy handlowe: Dorota Słyk – Specjalista ds. Zakupów;
tel.: 081 565 26 59 e-mail: dorota.slyk@grupaazoty.com

5.Zastrzegamy, że w przypadku gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta w rankingu uzyskała kolejny wynik spośród pozostałych ofert (artykuł 703 § 1 kodeksu cywilnego nie znajduje zastosowania). Z uwagi na powyższe wszyscy oferenci pozostają związani treścią złożonych ofert do upływu okresu ich ważności lub powiadomieniu przez Zamawiającego o zawarciu umowy z innym uczestnikiem postępowania w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

6.Spółce przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, unieważnienia postępowania ofertowego lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn, bez prawa dochodzenia odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek kosztów z tego tytułu przez uczestników postępowania.

7. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Oferentom nie przysługuje prawo do odwołań i protestów w ustawie przewidzianych.

8. Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego w odniesieniu do istotnych warunków Zamówienia, w tym stanowiących kryteria wyboru ofert.

9.Z postępowania o udzielenie wyklucza się:

- Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;

- Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Oferentów, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11,12,13, 15a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej.

- Oferentów, którzy nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału pozwalającego na wykonanie zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Sznurek polipropylenowy 2.500 TEX 300 KG OP- 000157 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  4. Oświadczam, że firma którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia opisanego w pkt.10 SIWZ.
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa sznurka PP 2500 tex - 300 kg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...