Enquiry creation date: 2024-07-10

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z14/466585

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. zaprasza do złożenia oferty handlowej, w zakresie dostawy INHIBITORA KOROZJI do roztworów saletrzano-mocznikowych (RSM) - w ilości szacowanej 30 ton +/- 15%, w okresie od 01.08.2024 do 31.07.2025 – dostawy na wywołanie.

Informujemy, że w GK Grupa Azoty funkcjonuje narzędzie usprawniające proces negocjacji, jakim jest platforma zakupowa. W związku z tym cała korespondencja, jak również składanie ofert odnośnie postępowania, którego dotyczy zaproszenie odbywać się będzie poprzez platformę zakupową.

Jednocześnie informujemy, że wybór Dostawców będzie postępowaniem dwustopniowym według zasad jak poniżej:

I. W pierwszym etapie Oferenci składają wstępne oferty na platformie zakupowej, zgodnie z poniższym:

1. Termin realizacji

Dostawy - na wywołanie w okresie 01 sierpnia 2024 – 31 lipca 2025

2. Wymagania jakościowe

parametr

wartość

metoda badań stosowana w GA ZAK S.A. do oceny dostarczonego produktu

Liczba kwasowa, [mg KOH/g]

0,1 - 35,0

Metoda własna

Gęstość w 20°C [g/cm3]

1,00 - 1,20

W oparciu o normę PN-EN ISO 12185:2002
lub PN-ISO 3675:2004

Lepkość w 20°C [mPa*s]

5 - 200

W oparciu o normę DIN 53019-1:2008-09

pH

7 - 12

W oparciu o normę PN-C-04963:1989

3. Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia

a) Baza dostawy: DAP Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

b) Opakowanie: kontener a'1000 dm3 (opakowania zwrotne). Obowiązek odbioru opakowań: po stronie Dostawcy.

c) Dostawy na wyłączne wywołanie Kupującego (jednorazowo 2-3 kontenery a’ 1000 dm3). Każdorazowo wymagane jest potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

d) Środek transportu: samochód samowyładowczy z windą.

e) Dostawy będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30 (dostawa w innym terminie jest możliwa po wyrażeniu zgody przez Kupującego).

f) Do każdej dostawy Sprzedający jest zobowiązany dołączać świadectwo jakości/analizy jako wymaganie konieczne do przyjęcia dostawy. Grupa Azoty ZAK S.A. warunkuje sobie prawo oceny dostawy na podstawie wyników analizy wyrobu wykonanej we własnym zakresie.

g) Do oferty Oferent załącza: specyfikację, kartę charakterystyki oferowanego towaru oraz oświadczenie dotyczące kategorii materiałów składowych (CMC) zgodnie z Rozporządzeniem UE 1009/2019.

h) Termin płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

II. W drugim etapie z Oferentami spełniającymi wymagania w zapytaniu ofertowym przeprowadzone zostaną negocjacje w drodze licytacji, poprzez platformę zakupową, których przedmiotem będą warunki handlowe rozpatrywanych ofert.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami, unieważnienia postępowania w każdym momencie jego trwania, bez podania przyczyny.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta na podstawie złożonych ofert handlowych.

3. Postępowanie nie będzie prowadzone w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Niniejsza treść oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty są przeznaczone wyłącznie do jego adresatów. Informacje w niej zawarte są poufne i mogą podlegać prawnej ochronie. Jakiekolwiek użycie informacji zawartych w treści niezgodnie z jego przeznaczeniem, rozpowszechnianie lub ujawnianie w całości lub fragmentarycznie jest zabronione.Dodatkowych informacji technicznych i handlowych udzielają w dni robocze w godz. 8:00-14:00:

Informacje techniczne:

Roman Maszerowski, kontakt e-mail: roman.maszerowski@grupaazoty.com, tel. 77 481 23 34, kom. 695 380 963

Weronika Paliga, kontakt e-mail: weronika.paliga@grupaazoty.com, tel. 77 481 38 89, kom. 723 187 167

Informacje handlowe:

Patrycja Stawska, kontakt e-mail: patrycja.stawska@grupaazoty.com, tel. 77 481 26 38, kom. 723 186 836
Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. INHIBITOR KOROZJI 1 TO - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. I have read and confirm that I have read the information clause
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 3. Baza dostawy: DAP Grupa Azoty ZAK SA
 4. Termin płatności: przelew 60 dni od daty wystawienia faktury
 5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance/kodeks-postepowania-dla-partnerow-biznesowych
 8. Transport cost: attributable to the supplier
 9. Odbiór pustych opakowań: po stronie dostawcy.
 10. Miejsce dostawy: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - Jednostka Biznesowa AGRO - Wydział Saletrzaku

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup inhibitora korozji do roztworów saletrzano-mocznikowych w ilości szacowanej 30 ton (+/- 15%), w terminie od 01.08.2024 do 31.07.2025 - dostawy na wywołanie"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...