Enquiry creation date: 2024-07-10

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z9/462218

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapytanie Ofertowe

Dotyczy: sporządzenia wyceny wartości rynkowej Koparki dwudrogowej ATLAS 1604K ZW wraz z oprzyrządowaniem oraz pojazdu ciężarowego marki DAF z HDS.

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęto akcję ofertową na sporządzenie wyceny wartości rynkowej Koparki ATLAS 1604K ZW wraz z oprzyrządowaniem oraz pojazdu ciężarowego marki DAF z HDS i zaprasza do złożenia oferty.

I. Zakres prac:

Sporządzenie wyceny wartości rynkowej następujących aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży:

Lp.

Nazwa aktywa trwałego

Opis

1

Koparka dwudrogowa marki ATLAS 1604 K ZW

Rok produkcji: 2015

Oprzyrządowanie koparki:

1. 1. Chwytak kolejowy o szer. 800 mm,

2. 2. Łyżka kopiąca 450 mm,

3. 3. Łyżka skandynawska 1800 mm,

4. 4. Urządzenie do wymiany podkładów z chwytakiem obrotowym Windhoff ,

5. 5. Podbijarka torowa 8 elementów Windhoff,

6. 6. Widły paletowe do koparki,

7. 7. Hak 15 ton,

8. 8. Szybkozłącze do osprzętu,

9. 9. Głowica wychylno-obrotowa Liebherr

2

Pojazd ciężarowy marki DAF wraz z HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy)

Model: LF320FA; Nr rejestracyjny: OK 2383C; Liczba miejsc: 3; Kategoria pojazdu: N3; Rok produkcji: 2022; data pierwszej rejestracji: 20.02.2023 r.; dopuszczalna ładowność: 8380 kg; maksymalna masa całkowita: 19000 kg; masa własna: 9620 kg; pojemność silnika: 6700,00 cm3; moc: 239 kW; poziom emisji spalin: EURO VI E; liczba osi: 2; badanie techniczne ważne do: 21.02.2025 r.;

Wycena powinna zostać sporządzona w formie kompletnej opinii technicznej ww. pojazdów.

Uwaga:

1. Koparka Atlas jest dostępna do oględzin w Tarnowie (województwo Małopolskie).

2. Pojazd marki DAF wraz z dokumentacją, jest dostępny do oględzin związanych ze sporządzeniem wyceny w siedzibie Spółki, w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A, na terenie z kontrolą dostępu i wymagane jest uzyskanie przepustek na wejście i wjazd.

II. Warunki uczestnictwa w akcji ofertowej:

W akcji ofertowej mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o pkt. III Zapytania ofertowego

2. Przedłożyły Oświadczenie oferenta sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

3. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

5. Wykażą się wykonaniem po 1 stycznia 2021 r. co najmniej 3 zadań o podobnym zakresie prac do przedmiotu zamówienia. Wykaz zadań należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

6. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ restrukturyzacji oraz nie została ogłoszona upadłość.

7. Nie są w likwidacji ani nie istnieją przesłanki do jej otwarcia.

8. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w sposób należyty.

9. Zapoznały się z klauzulą informacyjną uczestników postępowania przetargowego zgodnie
z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dostępną na stronie Zamawiającego pod adresem:https://zak.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych „Klauzula informacyjna dla oferentów”

10. Zapoznały się i potwierdzają treść Oświadczenia o przepisach sankcyjnychdostępnego na stroniehttps://platformazakupowa.grupaazoty.com/public/grupaazoty/przepisy_sankcyjne.pdf.

11. Spełniają pozostałe warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych przez oferenta dokumentów wskazanych w zapytaniu.


III. Wykluczenie z postępowania:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też brali udział w aukcji elektronicznej prowadzonej przez Spółkę Grupy Kapitałowej Grupa Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu, lub nie podpisali/ nie wykonali umowy;

2. oferentów, w stosunku do których (i) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (ii) wobec których ogłoszono upadłość oraz (iii) Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty;

3. oferentów, którzy działaniem umyślnym, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem wyrządzili Spółce szkodę;

4. oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie uproszczonym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;

5. oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek.

IV. Istotne warunki Umowy:

1. preferowany czas wykonania zlecenia do 7 dni od daty podpisania zlecenia.

2. sporządzenie opinii technicznej pojazdóww 1 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD,

3. oferent przed dostarczeniem ostatecznej wersji opinii technicznej wyśle ją drogą elektroniczną do Zamawiającego w celu konsultacji i sprawdzenia poprawności.

Pozostałe warunki, zgodnie z załączonymi Ogólnymi Warunkami Zakupu Grupy Azoty ZAK S.A.(https://zak.grupaazoty.com/owz)

V. Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00:

- Pani Barbara Kowalska tel. 77 481 31 18, e-mail: barbara.kowalska@grupaazoty.com

W sprawach formalnych:

- Pan Piotr Urbanowicz – tel. 77 481 22 49, e-mail:piotr.urbanowicz@grupaazoty.com

Spółka Grupa Azoty ZAK S.A.:

- udzieli wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie ze swoją wiedzą w tym zakresie, w celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z powierzonego zadania.


VI. Zawartość oferty:

Ofertę spełniającą wymagania określone w ogłoszeniu należy sporządzić według wzoru oferty załączonego do zapytania - Załącznik nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Do oferty należy załączyć:

1. kserokopię uprawnień Rzeczoznawcy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;

2. wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub

kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS;

3. pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub kopia/ kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego bądź osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać zakres umocowania;

4. wykaz zrealizowanych po 1 stycznia 2021 roku usług odpowiadających swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia lub w podobnym zakresie, tj.wycen maszyn i urządzeń;

5. kopię ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

VII. Składanie ofert:

1. Ofertę w terminie 17.07.2024 r., do godziny 14:00 należy złożyć w formie cyfrowej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowejhttps://platformazakupowa.grupaazoty.com

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania oferenta. Niniejszy wymóg dotyczy również udzielonych pełnomocnictw oraz załączników.

VIII. Kryteria oceny ofert:

- cena ryczałtowa 100% za sporządzenie wyceny koparki wraz z oprzyrządowaniem oraz pojazdu ciężarowego marki DAF z HDS.

Oferta będzie podlegać ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

Negocjacje cenowe zostaną przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej. Oferent jest związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego oferenta. W przypadku braku złożenia oferty w trakcie aukcji oferent pozostaje związany ofertą pierwotną. Po zakończeniu aukcji oferent jest zobowiązany do potwierdzenia pisemnie cen za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena zaoferowana podczas aukcji elektronicznej.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po przekazaniu Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Grupa Azoty ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.

W Klauzuli Informacyjnej dla Oferentów, dostępnej pod adresemhttps://zak.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Koparka dwudrogowa marki ATLAS 1604 K ZW wraz z osprzętem 1 ST 1 Read
2. Pojazd ciężarowy marki DAF wraz z HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy) 1 ST 2 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wycena wartości rynkowej Koparki dwudrogowej ATLAS 1604K ZW wraz z oprzyrządowaniem oraz pojazdu ciężarowego marki DAF z HDS. "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...