Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-11-02

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Macierzak

tel:

e-mail: krzysztof.macierzak@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z61/194983

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Wszystkie warunki zgodnie z załączoną dokumentacją SIWZ nr 171/P/2017

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „Zwiększenie zdolności przeładunkowych amoniaku – etap II” poprzez zwiększenie zdolności odparowania ciekłego amoniaku w istniejących instalacjach w zakładach Grupy Azoty w Tarnowie, w formule „pod klucz”


Zadanie zostanie zrealizowane w systemie „pod klucz”. W zakres zadania wchodzi:


  1. wykonanie Projektów (projektu budowlanego, wykonawczego) z przewidzianym nadzorem autorskim wszystkich branż, uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i ewentualne zapytanie o ROŚ, decyzja środowiskowa. Po stronie Wykonawcy będzie sporządzenie w/w opracowań i uzgodnień oraz innej wymaganej do realizacji dokumentacji. Przed przystąpieniem do realizacji zadania, Projekty wykonane przez Wykonawcę będą podlegały ocenie Inwestora i wymagały jego akceptacji.

  2. realizacja całego zakresu zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym dostawa i uruchomienie urządzeń i instalacji w uzgodnieniu z użytkownikiem, uzyskanie odpowiednich pozwoleń

  3. dokumentacja powykonawcza i jakościowo-odbiorowa (atesty, świadectwa, inwentaryzacja geodezyjna, protokoły z prób i badań etc.), czynny udział w odbiorach w stosownych służbach, odbiór w jednostce notyfikowanej UDT, (ew. weryfikacja TDT), rozruch technologiczny, szkolenie załogi Użytkownika, przekazanie do eksploatacji.

Szczegółowe wymagania techniczne określono w załączniku nr 10 ( Koncepcja Techniczna) – załącznik techniczny do SIWZ pn. „Koncepcja techniczna”.

Harmonogram zadania:

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do składanej oferty harmonogramu robót uwzględniającego:

- terminy określone w punkcie „Terminy realizacji przedmiotu zamówienia”

- termin opracowania i przekazania Inwestorowi Projektów

- termin rozpoczęcia i zakończenia prac wszystkich branż wraz z uwzględnieniem planowanych dostaw materiałów, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, ROŚ – jeśli wymagane, odbiór UDT, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia (oczekiwane) :

Opracowanie dokumentacji :

- Projekt budowlany z zatwierdzeniem przez Zamawiającego – do 10 tygodni od daty złożenia zamówienia przez GA SA.

- Projekt wykonawczy z zatwierdzeniem przez Zamawiającego – do 14 tygodni od daty złożenia zamówienia przez GA SA.

Uzyskanie pozwolenia na budowę (karta informacyjna przedsięwzięcia, ROŚ) – do 20 tygodni od daty złożenia zamówienia przez GASA

Zakończenie budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, odbiory UDT i inne, przekazanie do eksploatacji – do 25 tygodni od daty złożenia zamówienia przez GA SA.

Uwaga: Zamawiający rezerwuje okres 2 tygodni na akceptację zarówno projektu budowlanego i wykonawczego, który to okres Wykonawca musi uwzględnić w swoim harmonogramie.
Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Całkowita cena wykonania przedmiotu zamówienia 1 usługa - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. ściśle według wymogów określonych w SIWZ 171/P/2017

Kryteria oceny oferty

  1. Gwarancja - 10%
  2. Referencje - 10%
  3. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zwiększenie zdolności przeładunkowych amoniaku – etap II w formule „pod klucz”"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...