Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-07

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Jarosław Włodarczyk

tel:

e-mail: Jaroslaw.Wlodarczyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z20/198613/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Poprawiono datę notowań ICIS. Prawidlowa data to 23.06.2017

Index PP0 – średnia z notowań PP Domestic Raffia FD EU wg. ICIS z 23.06.2017 czyli: 1315 EUR/t

Index PE0 – średnia z notowań PE Domestic LDPE GP Film FD EU wg. ICIS z 23.06.2017 czyli: 1452,5 EUR/t

Zostały uzupełnione informacje w zakresie specyfikacji dla:
Big-Bag 500, kg Big-Bag 500 kg butelka, Big-Bag 500 kg butelka 145.

Treść zapytania:


Szanowni Państwo,

Grupy Azoty, będąca jednym z największych w Europie koncernów chemicznych i nawozowych, podejmuje szereg działań prowadzących do zapewnienia swoim odbiorcom produktów najlepszej jakości. Opierając się o najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności produkcji, z poszanowaniem obowiązującego prawa i w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczny dla środowiska dostarczamy Klientom produkt pozwalający konkurować na globalnym rynku.

Nasze produkty oferowane są w różnej formie i różnym opakowaniu. Jednym z nich są opakowania typu big-bag (jednozawiesiowy), których jesteśmy wiodącym konsumentem. Najwyższe wymagania w zakresie produktu chcemy implementować do obszaru opakowań, które są jego integralną częścią.

W dobie rynku Klienta rośnie znaczenie Dostawców Grupy Azoty. Dlatego też poprzez swoją działalność dążymy do najlepszego dostosowania poziomu i standardów świadczonych dla nas usług realizując tym samym cele Spółki i preferencje Klienta. Naszą intencją jest stworzenie konstruktywnej atmosfery współpracy poprzez działania nastawione na redukcję kosztów zapasów, transportu, magazynowania, zamawiania, jakości. Czynniki te wpływają bezpośrednio na rentowność produkcji opakowań, co w perspektywie czasu będzie maksymalizować korzyści dla obu Stron.

Realizując własne projekty doskonalące łańcuch wartości, oczekujemy od Dostawców nowych pomysłów i inicjatyw kreujących wartość dodaną i umacniających strategiczną i konkurencyjną pozycje Grupy Azoty. Przygotowując ofertę, prosimy o przybliżenie realizowanych dotychczas przez Państwa inwestycji i wdrożeń oraz planów dotyczących nowych projektów i działań rozwojowych oraz opis Państwa przedsiębiorstwa. W przypadku oferty wspólnej kilku producentów, oferta powinna zawierć szczegółowy podział ról i odpowiedzialności. Taka informacja będzie bardzo pomocna przy podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru dostawców opakowań big-bag na lata 2018-2019. Korzystając ze zdobytych doświadczeń chcemy zaproponować Państwu współpracę opartą o poniższe założenia:

Istotne elementy zaproszenia do złożenia oferty

1. Cel i przedmiot zaproszenia

Przedmiotem zaproszenia jest wybór Dostawcy lub grupy Dostawców, z którymi zostanie podpisana umowa w celu realizacji dostaw opakowań typu big-bag (jednozawiesiowych) dla poszczególnych spółek Grupy Azoty

2. Poufność

Treść niniejszego zapytania oraz wszystkie dołączone do niego dokumenty są przeznaczone wyłącznie do jego adresatów. Informacje w nim zawarte są poufne i mogą podlegać prawnej ochronie. Jakiekolwiek użycie informacji zawartych w treści zapytania niezgodnie z jego przeznaczeniem, rozpowszechnianie lub ujawnienie w całości lub fragmentarycznie jest zabronione.

3. Udzielanie wyjaśnień i korespondencja.

Pytania do oferty oraz cała korespondencja odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade

4. Wymagania dotyczące realizacji dostaw

Realizacja dostaw

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez podmioty Grupy Azoty. Szacunkowe ilości poszczególnych produktów określone zostały w pozycjach zapytania. Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania zapasu magazynowego w swoim magazynie na poziomie 5000 szt. opakowań każdego asortymentu lub/i 5000 szt. wyciętych korpusów i materiałów do wyprodukowania wskazanego asortymentu opakowań, tak aby zapewnić realizację dostawy w jak najkrótszym terminie od daty jej wywołania (dostawy nieplanowane).

Sposób realizacji dostaw

Dostawy realizowane będą w terminach wskazanych na zamówieniach na koszt i ryzyko Dostawcy. Jednocześnie informujemy, że asortyment wymieniony w pozycjach zapytania może nie zostać zakupiony lub zostać zakupiony częściowo, a podane ilości są orientacyjne.

Warunki płatności

- płatność za towar 60 dni od daty podstawy do zapłaty;

- możliwość płatności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury w zamian za skonto w wysokości 1,4 %. Skrócenie terminu płatności może być dokonane za pisemną zgodą Odbiorcy. Szczegóły takiego rozwiązania do uzgodnienia odrębnie z każdą ze Spółek Grupy Azot;

- płatność dokonywana w terminie 60 dni lub 14 dni ( z opcją skonta) po otrzymaniu faktury z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa płatność staje się wymagalna najbliższą środę przypadającą przed terminem płatności (w przypadku terminu płatności 60 dni) lub w najbliższą środę przypadającą po terminem płatności (w przypadku terminu płatności 14 dni). Szczegóły takiego rozwiązania do uzgodnienia odrębnie z każdą ze Spółek Grupy Azot;

Warunki dotyczące cen i współpracy

- kontrakt na dostawy opakowań big-bag na 2 lata (2018-2019);

- łączny wolumen opakowań big-bag jednozawiesiowych ok. 3 500 000 szt./2 lata

Big-Bag 500 kg - 50 000 szt.

Big-Bag 500 kg butelka - 280 000 szt.

Big-Bag 500 kg butelka 145 - 80 000 szt.

Big-Bag Pulan kraj 600 kg - 1 200 000 szt.

Big-Bag Pulan export 600 kg - 650 000 szt.

Big-Bag Pulrea kraj 500 kg - 250 000 szt.

Big-Bag Pulgran 500 kg - 80 000 szt.

Big-Bag 1000 kg 1 u - 5 000 szt.

Big-Bag Pulsar 500 kg - 20 000 szt.

Big-Bag Mocznik import 500 kg - 40 000 szt.

Big Bag 500 kg ZAKsan UN 2067 i Salmag - 150 000 szt.

Big Bag 600 kg ZAKsan UN 2067 I Salmag - 30 000 szt.

Big-Bag Polifoski, Polidap - 400 000 szt.

Big-Bag Mocznik (Police) - 48 000 szt.

Big-Bag Saletrosan kraj - 111 000 szt.

Big-Bag Saletrosan 30, Saletra Amonowa 30, Saletra Amonowa 32 11 000 szt.

Big-Bag Saletrosan export - 37 000 szt.

Big-Bag Siarczan - 32 000 szt.

Big-Bag Siarczan export - 12 000 szt.

- harmonogramy dostaw na 1 miesiąc przed dostawą

- generowanie cen w oparciu o formułę cenową:

P =P0 + ((WPP*((IndexPP1 – IndexPP0)/1000)+WPE*((IndexPE1 – IndexPE0))*EUR NBP*x%)

gdzie:

P – cena opakowania

P0 – cena startowa ( dla każdej pozycji zapytania)

WPP – masa polipropylenu w danym rodzaju BB

WPE – masa polietylenu w danym rodzaju BB

IndexPP1 – średnia notowań PP Domestic Raffia FD EU wg. ICIS z ostatniego poniedziałku poprzedzającego nowy kwartał.

IndexPE1 – średnia notowań PE Domestic LDPE GP Film FD EU wg. ICIS z ostatniego poniedziałku poprzedzającego nowy kwartał.

Index PP0 – średnia z notowań PP Domestic Raffia FD EU wg. ICIS z 23.06.2017 czyli: 1315 EUR/t

Index PE0 – średnia z notowań PE Domestic LDPE GP Film FD EU wg. ICIS z 23.06.2017 czyli: 1452,5 EUR/t

EUR NBP – średnia z kursów notowań EUR w NBP z tygodnia poprzedzającego ostatni poniedziałek poprzedzający nowy kwartał,

X%- współczynnik 0,5 dla wszystkich rodzajów opakowań

- wartości indeksów WPP dla poszczególnych rodzajów opakowań:

Big-Bag 500 WPP – 0,51, WPE – 0,21

Big-Bag 500 butelka WPP – 0,51, WPE – 0,32

Big-Bag 500 butelka 145 WPP – 0,52, WPE – 0,37

Pulan kraj 600 kg WPP – 0,77, WPE – 0,40

Pulan export WPP – 0,53, WPE – 0,46

Pulrea kraj 500 kg. WPP – 0,68, WPE – 0,55

Pulgran WPP – 0,68, WPE – 0,55

Mocznik 1000 1 u WPP – 1,43, WPE – 0,68

Pulsar 500 WPP – 0,51, WPE – 0,40

Mocznik import WPP – 0,60, WPE – 0,42

Big Bag 500 kg ZAKsan UN 2067 i Salmag WPP – 0,55, WPE – 0,40

Big Bag 600 kg ZAKsan UN 2067 I Salmag WPP – 0,83, WPE – 0,52

Polifoski, Polidap WPP - 0,52, WPE - 0,46

Mocznik WPP - 0,59, WPE - 0,50

Saletrosan kraj WPP - 0,51, WPE - 0,38

Saletrosan export WPP - 0,67, WPE - 0,38

Siarczan WPP - 0,51, WPE - 0,49

- cena opakowania P generowana raz na kwartał w ostatni poniedziałek poprzedzający nowy kwartał;

- podstawą obliczeń ceny opakowania P na poszczególne kwartały jest cena startowa P0;

Przykład:

Jeżeli:

P0 10 PLN/szt;

WPP 0,77 kg;

WPE 0,40 kg

Index PP1 1360 EUR/t

Index PP0 1315 EUR/t

Index PE1 1480EUR/t

Index PE0 1452,50 EUR/t

X% 0,5

NBP 4,2

To:

P= 10 + ((0,77*((1360-1315)/1000) +0,40*((1480-1452,5)/1000)) *4,2*50%

P= 10,09 PLN/szt.

- w przypadku zmiany wartości indexu PP1lub/i PE1 o ponad 10 % w trakcie danego kwartału cena automatycznie ulega przeliczeniu;

- ceny określone na warunkach DAP miejsce dostawy – wg. INCOTERMS 2010;

- cena powiększona o wartość podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu podpisania umowy;

- do wyliczeń stosowane zaokrąglenia do 4 (czterech) miejsc po przecinku, natomiast ostateczna cena P będzie zaokrąglona do 2 (dwóch) miejsc po przecinku;

UWAGA!!!

Oferent składając ofertę do zapytania przedstawia cenę P0 dla poszczególnych pozycji zapytania. Ostateczna cena P na I kwartał 2018 roku zostanie obliczona w najbliższy dzień roboczy po ostatnim poniedziałku poprzedzającym nowy kwartał, czyli w dniu 27.12.2017. Taka sama zasada będzie obowiązywała na kolejne kwartały roku 2018 i 2019.

5. Dane techniczne:

Zgodnie ze specyfikacjami stanowiącymi uwagi do pozycji zapytania

6. Negocjacje

Po dokonaniu oceny złożonych ofert Grupa Azoty zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji wyłącznie z wybranymi Oferentami. Drugi etap negocjacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platformy zakupowej w formie aukcji. Podczas aukcji negocjacji podlega cena P0.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie negocjacji bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego


W przypadku pytań  w zakresie wymienionych w zapytaniu opakowań proszę o kontakt z osobami wskazanymi poniżej odpowiedzialnymi za zakup w poszczególnych Spółkach Grupy Azoty

Grupa Azoty Puławy, Jarosław Włodarczyk   Jaroslaw.Wlodarczyk@grupaazoty.com

Grupa Azoty S.A (Tarnów), Andrzej Such   Andrzej.Such@grupaazoty.com

Grupa Azoty Police,  Stanisław Fischer   Stanislaw.Fischer@grupaazoty.com

Grupa Azoty Kędzierzyn, Ryszard Szarzyński   Ryszard.Szarzynski@grupaazoty.com


Zespół ds. Zakupów Opakowań Grupy Azoty


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Big-Bag 500 kg 50000 ST - Czytaj
2. Big-Bag 500 kg butelka 280000 ST - Czytaj
3. Big-Bag 500 kg butelka 145 80000 ST - Czytaj
4. Big-Bag Pulan kraj 600 kg 1200000 ST - Czytaj
5. Big-Bag Pulan export 600 kg 650000 ST - Czytaj
6. Big-Bag Pulrea kraj 500 kg 250000 ST - Czytaj
7. Big-Bag Pulgran 500 kg 80000 ST - Czytaj
8. Big-Bag 1000 kg 1 u 5000 ST - Czytaj
9. Big-Bag Pulsar 500 kg 20000 ST - Czytaj
10. Big-Bag Mocznik import 500 kg 40000 ST - Czytaj
11. Big-Bag 500 kg ZAKsan UN 2067 i Salmag 150000 ST - KWD_ 02_EB_EC_ big bagi 500 kg kraj.doc
Czytaj
12. Big-Bag 600 kg ZAKsan UN 2067 i Salmag 30000 ST - KWD_ 01_EB_EC_ big bagi 600 kg eksport.doc
Czytaj
13. Big-Bag Polifoski, Polidap 400000 ST - Czytaj
14. Big-Bag Mocznik (Police) 48000 ST - Czytaj
15. Big-Bag Saletrosan kraj 111000 ST - ZAT_WTS 2016_NV_5.pdf
Czytaj
16. Big-Bag Saletrosan 30, Saletra Amonowa 30, Saletra Amonowa 32 11000 ST - ZAT_WTS 2016_NV_5.pdf
Czytaj
17. Big-Bag Saletrosan export 37000 ST - ZAT_WTS 2016_NV_5.pdf
Czytaj
18. Big-Bag Siarczan 32000 ST - ZAT_WTS 2016_NV-2.pdf
Czytaj
19. Big-Bag Siarczan export 12000 ST - ZAT_WTS 2016_NV-2.pdf
Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

W przypadku oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami należności publiczno-prawnych wymagany załącznik (potwierdzenie stanu rzeczywistego przez właściwą instytucje)

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Opakowania Big-Bag 1-uchwytowe (dostawy opakowań na lata 2018-2019)"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...