Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Witalij Safiński

tel: +48 81/565-35-24

e-mail: Witalij.Safinski@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z33/198592

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Nasz znak: IKR8-2241/731 /2018

Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 210049069/HL1/18 pt. „Naprawa układu hamulcowego (oś przednia) w ładowarce Ł-534E” - branża mechaniczna

I. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy.

II. Zakres rzeczowy:wg załącznika nr 1 z dnia 07-05-2018r.

III. Dokumentacja techniczna: dostępna jest do wglądu w HLRR u PanaDamiana Baryłki, Tel. 81 565-39-51 / 81 565-23-70

IV. Termin realizacji Projektu:

1. Rozpoczęcie – 11-06-2018r.

2. Zakończenie – 25-06-2018r.

V. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.

VI. Informacje niezbędne dla Oferenta do prawidłowego opracowania oferty można uzyskać od:

1. Sprawy techniczne- Damian Baryłka, Tel. 81 565-39-51 / 81 565-23-70

e-mail: Damian.Baryłka@grupaazoty.com

2. Sprawy handlowe - Witalij Safiński, Tel. 81/565-35-24

e-mail:Witalij.Safinski@grupaazoty.com

VII. Zakres dostaw:

1. Wykonawca:

1.1. Materiały: niezbędne do realizacji Projektu.

1.2. Sprzęt: niezbędny do realizacji Projektu.

1.3. Transport remontowanej osi na Warsztat /z Warsztatu Wykonawcy.

2. Zamawiający:

2.1. Materiały: nie dotyczy.

2.2. Sprzęt: nie dotyczy.

VIII. Wymagania stawiane Wykonawcy:Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów wewnętrznych zawartych w Informatorze bezpiecznej pracy na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dla firm obcych.

IX. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:

1. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 z dnia 07-05-2018r.

2. Terminowe wykonanie prac.

3. Odbiór prac na podstawie oświadczenia Wykonawcy i protokołu odbioru.

X. Miejsce wykonania robót:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. –Pion Handlowy – Biuro Logistyki –Wydział Pakowni Saletry, Siarczanu i Kaprolaktamu – Pakownia Siarczanu – Warsztat Wykonawcy.

XI. Przedkładana oferta powinna zawierać:

1. ogólną cenę ofertową za wykonanie pełnego zakresu prac w rozbiciu na poszczególne pozycje zakresu prac. Ww. cena zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (CD/DVD/pendrive) z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np. NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne,

2. oświadczenie Oferenta, że ww. cena uwzględnia pełny zakres robót, materiałów i dostaw, określony w zaproszeniu do złożenia oferty wraz ze wszystkimi operacjami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót oraz sprzątaniem stanowisk pracy,

3. okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy, na całość prac objętych niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,

4. proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 45 dni od dnia otrzymania faktury), z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa (dla płatności złotówkowych), płatność staje się wymagalna w najbliższą środę przypadającą po powyższym terminie,

5. termin związania ofertą,

6. w przypadku planowanego zatrudnienia podwykonawcy robót – podanie w ofercie nazwy firmy, wartości oraz zakresu powierzonych prac (informujemy, że w przypadku wybrania Waszej oferty, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót podwykonawcy,

7. oświadczenie – zobowiązanie do realizacji robót objętych niniejszym zaproszeniem zgodnie z wymogami nałożonymi na wytwórcę odpadów przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z wyłączeniem złomu metalicznego i stopów metali, które pozostają własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a w przypadku realizacji usługi na rzecz Zamawiającego u Wykonawcy dostarczenia decyzji na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie Zamawiającemu bezpośrednio po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszym zaproszeniem – zestawienia dotyczącego wytworzonych podczas realizacji prac na instalacjach Zamawiającego odpadów, zawierającego następujące dane: nazwa firmy, rodzaj i masa wytworzonego odpadu, kod odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów), sposób gospodarowania odpadem (podanie procesu odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D) oraz miejsce odzysku / unieszkodliwiania (POLSKA lub inny kraj),

9. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli
„za zgodność z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej”,

10.oświadczenia (na dzień złożenia oferty – nadania pocztowego) o niezaleganiu z płatnościami

- podatków w Urzędzie Skarbowym,

- składek w ZUS,

11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia w zakresie BHP i p.poż. w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A – szkolenie płatne przez Wykonawcę w cenie 30,00 zł/osoba, tel. do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 81/565-29-04,

12. potwierdzenie możliwości realizacji Projektu w określonym powyżej terminie,

13. minimum dwie referencje na podobny zakres prac (wymóg nie dotyczy firm z listy kwalifikowanych dostawców GAZAP),

14. oświadczenie o braku występowania przesłanek wskazanych w Załączniku nr 2.

XII. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:

1. Wartość wykonanych Robót uzupełniających, dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-%; Z-% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji – dotyczy tylko R.

2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3.

3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.

XIII. Ofertęnależy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych(pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs Ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

XIV. Termin składania oferty upływa z dniem:29-05-2018r. do godz. 14:00.

Uwaga:w przypadku rezygnacji ze złożenia oferty wymagane jest potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji jednak nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu składania oferty faksem na numer 81/565 33 10;
81/565 35 66 lub na adres e-mail osoby prowadzącej sprawy handlowe.

Informujemy, iż nasza Spółka uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych on-line za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformie https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.

XV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. prowadzenia dodatkowych negocjacji,

2. prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,

3. swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,

4. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,

5. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku stwierdzenia braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót oraz referencji zgodnie z pkt. XI ppkt. 13).

Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom.
Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – (zakres rzeczowy).

- Załącznik nr 2 – Przesłanki wykluczające Oferenta z udziału w postępowaniu.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Naprawa układu hamulcowego (oś przednia) w ładowarce Ł-534E 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych(pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs Ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Projekt nr 210049069/HL1/18 pt. „Naprawa układu hamulcowego (oś przednia) w ładowarce Ł-534E” - branża mechaniczna"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...