Enquiry creation date: 2018-05-22

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Enquiry No. Z25/204068

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

1. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaprasza do udziału w Postępowaniu przetargowym pn.: „Wynajem dwóch kontenerów sanitarnych wraz z kompleksową usługą serwisową na okres 3 lub 5 lat dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A."

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty dla tylko jednego ze wskazanych okresów najmu (wariant).

2. Adresem Oferenta do korespondencji (na wszystkich etapach postępowania) będzie adres e-mail, z którego Oferent dokonał logowania w celu złożenia oferty. W/w adres e-mail musi być tożsamy z e-mailem wskazanym w formularzu ofertowym.

3. Logując się do udziału w aukcji na Platformie Zakupowej można korzystać wyłącznie z konta e-mail, które podano w formularzu rejestracyjnym oferty, tj. na które przyszło zaproszenie do aukcji.

4. Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Etapy postępowania:

a) RFX - zapytanie publikowane na platformie zakupowej jako zapytanie otwarte.

b) Aukcja elektroniczna z Oferentami, których Oferty nie zostały wykluczone/odrzucone.

6. Sposób przygotowania oferty.

a) Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.

b) Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z uwagi na obowiązujące procedury dotyczące oceny ofert prosimy o podział składanych dokumentów na część merytoryczną i handlową. Każdy dokument załączony do oferty merytorycznej winien zostać przedstawiony jako odrębny plik (skan dokumentu) o tytule odpowiadającym treści dokumentu.

7. Szczegółowy tryb postępowania oraz sposób przygotowania i złożenia oferty zostały opisane w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do niej.

8. Wszelka korespondencja dotycząca postępowania, prowadzona będzie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

9. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej bez obecności Oferentów.

10. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

11. Informacji w sprawach technicznych, dotyczących aukcji elektronicznej i związanych z Platformą Zakupową udziela Dział Helpdesk Kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wynajem dwóch kontenerów sanitarnych wraz z kompleksową usługą serwisową na okres 3 lat 1 US - Read
2. Wynajem dwóch kontenerów sanitarnych wraz z kompleksową usługą serwisową na okres 5 lat 1 US - Read

Additional formal conditions:

Określono w SIWZ.

Questions to the inquiry "Wynajem dwóch kontenerów sanitarnych wraz z kompleksową usługą serwisową na okres 3 lub 5 lat dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...