Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Wojcieh Komosinski

tel: 774812657

e-mail: Wojciech.Komosinski@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z19/199066/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na niżej wymieniony przedmiot zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Przedmiot zamówienia:

Atestację chromatografu on‑line wykonującego analizy propylenu. Usługi wzorcowania i dostawcy gazów wzorcujących oraz laboratorium przeprowadzającego atestację muszą być akredytowani zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025.

Producent systemu: Yokogawa

Typ: Chromatograf GC1000 Mark II (urządzenie kombinowane z dwóch takich chromatografów działających automatycznie)

Do atestacji:

Analizowany związek

jednostka

Wynik (dokładność)

C3H6

% obj.

0,00000

inerty

% obj.

0,00000

CH4

% obj.

0,00000

C2H6

% obj.

0,00000

C2H4

% obj.

0,00000

C3H8

% obj.

0,00000

i-C4H10

% obj.

0,00000

n-C4H10

% obj.

0,00000

C5H12

% obj.

0,00000

buteny

ppm obj.

0,00

C2H2 (acetylen)

ppm obj.

0,00

C2H4 (propadien)

ppm obj.

0,00

C2H4 (MAC)

ppm obj.

0,00

2-chloropropan

ppm obj. Związku

0,00

1-chloropropan

ppm obj. Związku

0,00

1-fluoropropan + 2-fluoropropan

ppm obj. Związku

0,00

H2S

ppm obj. Związku

0,00

COS

ppm obj. Związku

0,00

CH3SH

ppm obj. Związku

0,00

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pan Grzegorz Nikratowicz – specjalista technolog : tel: 77 481 2127,

Oferta powinna zawierać:

• cenę jednostkową netto,

• wartość oferty,

• termin realizacji usługi ( okres oczekiwania na sprawozdanie ),

• warunki płatności – preferujemy przelew 30 dni po dostawie,

• termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni.

Oferta podlegać będzie ocenie w oparciu o w/w kryteria.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres:woiciech.komosiński@grupaazoty.com

Termin składania ofert:22.06.2018

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity -Dz. U. z 2016 r., poz. 922z późniejszymi zmianami), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Pozdrawiam.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Chromatograf GC 1000 MARK II 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Zakupu
  4. Termin płatności: 30 dni

Kryteria oceny oferty

  1. Jakość usług - 30%
  2. Termin realizacji - 30%
  3. Cena - 40%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Akcja ofertowa- Atestację chromatografu GC1000 Mark II on line wykonującego analizy propylenu"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2018-06-21 12:48:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...