Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-08-09

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Dziura

tel:

e-mail: katarzyna.dziura@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z23/279910

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zgodnie z zapisami SIWZ 210-P-2018 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gazu propan-butan do napędu wózków widłowych w butlach 11kg.

Ilość: około 3700 szt.

W cenie oferty Oferent zobowiązany jest przekazać na okres do końca 2019roku w użytkowanie Odbiorcy: butli gazowych o wadze 11kg w ilości 80 szt. kontenerów K6-1szt. i K20-2szt. do przechowywania gazu w butlach 11kg, i wymagany sprzęt gaśniczy w ilości 3szt. wraz z szczegółowym opisem zasad BHP oraz 25 filtrów gazowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości gazu propan - butan będącego przedmiotem zamówienia. Oferowana cena jednostkowa wynikająca z formuły pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: Wymagany atest oraz Karta Charakterystyki

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, rozliczenie za dostarczony gaz propan-butan będzie następowało w cyklach miesięcznych.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów do 3 obiektów na terenie Zamawiającego przy ul. Kwiatkowskiego 8.wg Incoterms 2010

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Dostawy i odbiory pustych butli do końca 2019 roku, sukcesywnie zgodnie z zamówieniami i poniższym harmonogramem:

trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek w godz. 7.00 – 10.00 do 3 obiektów na terenie Zamawiającego z równoczesnym odbiorem pustych. Dopuszcza się możliwość dodatkowego telefonicznego wywołania dostawy poza harmonogramem.

I. CENA OFERTY

Oferowaną cenę netto oferty (Co) należy określić w PLN zgodnie z poniższą formułą:

(Ltm+Co) : 1000 = Ck

Ck x 11 = Cb

Ltm - Cena zł/t wg notowań Orlen Gaz Loco terminal Mix. Najniższa z 4 podanych na stroniehttp://www.orlenpaliwa.com.pl/PL/notowania/Strony/Loco-terminal.aspx Cena Ltm, będzie aktualizowana co kwartał z notowań z ostatniego dnia kwartału

Co - Cena oferty zł/t(niezmienna do końca 2019r.)

Ck - Cena netto zł/kg

Cb - Cena netto zł/butle 11 kg (DAP GA S.A. ul. Kwiatkowskiego 8 wg Incoterms 2010)

Dostawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny jednostkowej netto Co w zł za 1 tonę gazu propan – butan

Cena Cb, będzie wyliczana kwartalnie wg notowań (Ltm) z ostatniego dnia kwartału i będzie obowiązywać przez cały kolejny kwartał.

Przykładowe wyliczenie ceny zł/szt na 3 kw. 2018r.

Ltm = 2 280 zł/t (cena z 30.06.2018)

Co = 700 zł/t – przykładowa cena oferty

(2 280 + 700) : 1000 = 2, 98 zł/kg (netto)

Ck = 2,98 zł/kg (netto)

2,98 x 11 = 32,78 zł/b (netto)

Cb = 32,78 zł/ butle (netto)

Przedstawiona w ofercie cena jednostkowa za 1 tonę gazu propan - butan (Co - cena oferty) będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalno-merytoryczne.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Zakup gazu propan-butan 1 TO - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup gazu propan - butan do napędu wózków widłowych dla Grupy Azoty S.A. - butle 11 kg w ilości ok. 3700 szt. "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...