Enquiry creation date: 2019-08-02

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Enquiry No. Z61/230866/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Stosownie do zapisu w pkt XX.1.

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą:
„Wykonanie remontu zbiornika magazynowego Nr 1 siarki płynnej V-2300m3 na terenie Zakładu Górniczego Kopalnia Siarki „Osiek”.”, wprowadza się następujące zmiany:
I. Treść pkt VIII.1. 3) otrzymuje nowe brzmienie:
„3) Zgłoszenie z ustalonym terminem przeprowadzenia wizji lokalnej należy przesłać w terminie do dnia 07.08.2019r.”.

II. Treść pkt XV. otrzymuje nowe brzmienie:
„I. Składanie ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej i/lub w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej.
1. W formie pisemnej:
Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w SIWZ należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:

„Wykonanie remontu zbiornika magazynowego Nr 1 siarki płynnej V-2300m3 na terenie Zakładu Górniczego Kopalnia Siarki „Osiek”.”– OTWORZYĆ NA POSIEDZENIU KOMISJI PRZETARGOWEJ.

1) Oferta może zostać przesłana na adres: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28-200 Staszów; lub dostarczona osobiście do Kancelarii Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. do dnia 08.08.2019r. do godz. 14.00.
2. W formie elektronicznej:
1) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej, pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ do dnia 08.08.2019r. do godz. 14.00.
2) Po zakończeniu postępowania negocjacyjnego na Platformie Zakupowej (aukcji elektronicznej) Oferent jest zobowiązany potwierdzić pisemnie ostateczną cenę wykonania zamówienia (oferta ostateczna).
3. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki do dnia 08.08.2019r. do godz. 14.00.
4. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.”

III. W pozostałym zakresie treść i warunki SIWZ nie ulegają zmianom i są łącznie obowiązujące z wprowadzonymi zapisami.

Enquiry contents:

„Wykonanie remontu zbiornika magazynowego Nr 1 siarki płynnej V-2300m3 na terenie Zakładu Górniczego Kopalnia Siarki „Osiek”.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Wykonanie remontu zbiornika magazynowego Nr 1 siarki płynnej V-2300m3 na terenie Zakładu Górniczego Kopalnia Siarki „Osiek”. 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "„Wykonanie remontu zbiornika magazynowego Nr 1 siarki płynnej V-2300m3 na terenie Zakładu Górniczego Kopalnia Siarki „Osiek”."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...