Enquiry creation date: 2019-08-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z40/210924

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapytanie o warunki handlowe

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęto akcję ofertową na wykonanie nasadzeń 103 sztuk drzew na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. i zaprasza do składania ofert.

Zakres prac:

 1. Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., zgodnie z poniższym wykazem drzew. Zamawiający dokona wyboru gatunków drzew w oparciu o ceny jednostkowe.

Lp.

Gatunek drzewa

Minimalny obwód pnia na wysokości 100 cm

1

Klon polny szczepiony

12 cm

2

Klon tatarski szczepiony

12 cm

3

Olsza czarna szczepiony

12 cm

4

Olsza szara szczepiony

12 cm

5

Grab pospolity szczepiony

12 cm

6

Dąb szypułkowy

16 cm

7

Klon polny

16 cm

8

Klon tatarski

16 cm

9

Olsza czarna

16 cm

10

Olsza szara

16 cm

11

Grab pospolity

16 cm

Razem

 1. Nowo posadzone drzewa należy palikować co najmniej dwoma palikami. Paliki należy wbić poza obrębem korzeni drzewa, na głębokość minimum 50cm w podłoże. Pień mocować do palików za pomocą taśm przymocowanych na stałe do palików. Pnie zabezpieczyć siatką przed uszkodzeniami spowodowanymi przez dzikie zwierzęta. Nasadzenie należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
 2. Minimalny obwód pni na wysokości 100 cm, powinien wynosić zgodnie z wytycznymi w tabeli.
 3. Zachowanie żywotności ww. drzew, poprzez okresowe zasilenie nawozem, nawadnianie oraz dosadzenie uschniętych drzew w okresie gwarancji (tj. 3 lat od daty protokolarnego odbioru prac).
 4. Zaopatrzenie drzewek w etykiety pętlowe o treści:

5.1. „OSR-OS. 6131.286.2017.PL; Gat. ……….*; nr porządkowy: 123/180, 124/180 … 180/180”

5.2. „OSR-OS. 6131.356.2017.PL; Gat. ……….*; nr porządkowy: 1/45, 2/45 … 45/45”

Spółka Grupa Azoty ZAK S.A.:

¾ udzieli wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie ze swoją wiedzą w tym zakresie, w celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z powierzonego zadania.

Warunki uczestnictwa w akcji ofertowej:

W akcji ofertowej mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:

1. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

2. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3. spełniają pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Termin:

Termin realizacji zadania: do 25.10.2019r.

Istotne warunki Umowy:

1. Przy powstawaniu odpadów w trakcie realizacji zadania będą miały zastosowanie poniższe zapisy:

a) Wytwórcą wszelkich odpadów, za wyjątkiem złomu stalowego oraz kolorowego, powstałych w trakcie realizacji niniejszego zadania jest Wykonawca.

b) Wszelkie odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć, zagospodarować i wywieźć we własnym zakresie i na własny koszt poza teren Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21 z późn. zm.), dostarczając po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy kartę przekazania odpadu.

2. Wykonawca oraz jego ewentualni podwykonawcy powinni posiadać aktualne pozwolenia formalnoprawne (decyzje) właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania i transportu odpadów.

3. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztem obowiązkowego jednorazowego szkolenia – „Informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.” w wysokości 50 PLN netto/na 1 pracownika Wykonawcy/ Podwykonawcy podejmującego pracę na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.

Szkolenie prowadzą uprawnieni pracownicy Działu BHP Zamawiającego przed podjęciem pracy i przed wydaniem przepustek uprawniających do ruchu osobowego pracownika Wykonawcy/ Podwykonawcy na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.

4. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach udzielonej przez Falck Medycyna Sp. z o.o. pracownikom/ osobom wykonawcy/ podwykonawcy przebywającym na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A. w wysokości 300 zł netto za jedną interwencję medyczną.

5. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnątrzzakładowych, obowiązujących na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., w zakresie bhp i ppoż., które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych.

6. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć swoich pracowników w sprzęt ochrony osobistej zgodnie z przepisami bhp obowiązującymi w Grupie Azoty ZAK S.A. (kaski ochronne oznaczone nazwą firmy, maski przeciwgazowe, kamizelki odblaskowe/ ostrzegawcze lub odzież ochronna/ robocza oznaczone nazwą firmy, okulary ochronne).

7. W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca spowoduje powstanie szkód w mieniu Zamawiającego (zlokalizowanym na terenie prac lub w jego sąsiedztwie), zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia szkód na własny koszt i zwrócenie kosztów powstałych z tego tytułu Zamawiającemu wg przedstawionej kalkulacji wynikowej opracowanej przez Grupę Azoty ZAK S.A.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00:

- Koordynator Prac – Pani Paulina Bara, tel. 77 481 34 06, e-mail: paulina.bara@grupaazoty.com

W sprawach formalnych:

Pan Dariusz Błachut – tel. 77 481 25 96, e-mail: dariusz.blachut@grupaazoty.com

Zawartość oferty:

Ofertę spełniającą wymagania określone w ogłoszeniu należy sporządzić według wzoru ofertyzałączonego do zapytania.

Do oferty należy załączyć:

1. wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do CEIDG (ważność dokumentu przyjmuje się w okresie dwóch tygodni od daty wydruk),

lub oryginał lub kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (ważność odpisu przyjmuje się w okresie sześciu miesięcy od daty sporządzenia);

2. pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub kopia potwierdzonaprzez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;

3. kopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzona jw.

Składanie ofert:

Ofertę w terminie do dnia 21.08.2019r. do godz. 1200, w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:

„Akcja ofertowa PU-1-1 – Wykonanie nasadzeń 103 sztuk drzew na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. – nie otwierać” należy:

- złożyć w Kancelarii Głównej bud. 110,

- lub złożyć na platformie elektronicznej LOGINTRADE;

- lub przesłać pocztą na adres:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

skr. poczt. 163

Dział Przygotowania i Realizacji Remontów PU-1-1

Kryteria oceny ofert:

¾ cena ryczałtowa.

Oferta będzie podlegać ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte
w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Nasadzenia 103 sztuk drzew na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 1 ST 1 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Terms of payment: 30 days
 2. Place of delivery: place of the orderer
 3. Transport cost: attributable to the supplier
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie nasadzeń 103 sztuk drzew na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...