Enquiry creation date: 2019-08-20

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z79/279910/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający zamieszcza treść pytań i odpowiedzi do SIWZ 155/P/2019

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 155/P/2019

„Demontaż wypełnienia chłodni wentylatorowej 5 CE wykonanego z płyt falistych zawierających azbest na terenie spółki Grupa Azoty S.A.”

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i bezpieczne składowanie wypełnienia Chłodni Wentylatorowej 5 CE wykonanego z płyt falistych zawierających azbest, znajdującej się w Jednostce Biznesowej Nawozy na Wydziale Kwasów Azotowych, na Instalacji Kwasu Azotowego Dwuciśnieniowego, na terenie spółki Grupa Azoty S.A.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Prace demontażowe w zakresie przedmiotu zamówienia obejmują:
• demontaż wypełnienia chłodni wykonanego z płyt falistych zawierających azbest,
• demontaż elewacji chłodni wykonanej z płyt falistych zawierających azbest,
• demontaż wodorodziału wykonanego z rur zawierających azbest,
• czyszczenie dna basenów chłodni z zalegających materiałów zawierających azbest,
• transport oraz przekazanie zdemontowanych materiałów na składowisko odpadów niebezpiecznych uprawnione do przyjmowania odpadów zawierających azbest i posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów w tym przekazanie Zamawiającemu kwitów wagowych oraz dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest – kart przekazania odpadów, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819).
• przed transportem odpady zawierające azbest podlegają ważeniu. Wykonawca zawiadomi o przewidywanym terminie i godzinie ważenia Zamawiającego. Wynik ważenia Wykonawca wpisuje do kart ewidencji oraz karty przekazania odpadów.
• demontaż drewnianego wypełnienia chłodni oraz rurociągów,
• demontaż elementów konstrukcji stalowej wnętrza chłodni.

Uwaga: Pozostać ma cała konstrukcja żelbetonowa z barierkami, napędami wentylatorów oraz oświetlenie.

Oznaczenie Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90.65.00.00-8 – Usługi usuwania azbestu
90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów
90.53.00.00-1 – Usługi składowania odpadów
45.11.13.00-1 – Roboty rozbiórkowe

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 730 z późn. zmianami),
 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U.2001 poz. 627 z późn. zmianami),

 Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zmianami),
 Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2011 r. poz. 1367 z późn. zmianami),
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkoleń w zakresie
bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz.1824).
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zmianami).
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019
r. poz. 819).
 Rozporządzaniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr. 243, poz. 1623).
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane przez wykonawcę, który posiada zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01 i 17 06 05; wydane przez właściwego Starostę ze względu na miejsce siedziby wykonawcy albo jest wpisany do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” – w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01 i 17 06 05. W przypadku powierzenia podwykonawcy części zamówienia polegającego na transporcie odpadów zawierających azbest, czyli odpadów niebezpiecznych, wówczas podwykonawca musi spełniać warunek j.w. W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum firm, warunek musi być spełniony prze tego członka konsorcjum, który będzie realizował przedmiotową usługę transportu odpadów

Wymagania dodatkowe wykonania prac demontażowych:

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń:
 do pracy na wysokości założyć szelki oraz linki bezpieczeństwa wraz z amortyzatorami.
 dla ochrony głowy nosić kaski ochronne.
 odzież powinna być wykonana z materiału uniemożliwiającego przenikanie pyłu azbestu.
 rękawy w nadgarstkach, nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylegać do ciała.
 do pracy używać odzież jednorazowego użytku klasy 5/6.
 podczas prac używać dla ochrony dróg oddechowych maski jednorazowego użytku klasy P3, posiadające atest.
 po każdej godzinie pracy stosować 10 minutowe przerwy.
 podczas pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów, nie palić tytoniu.
 po pracy wykąpać się.

Zasady bezpośredniego nadzoru na pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
 odbiór rusztowań winien odbyć się przed ich eksploatacją
 osobą odpowiedzialną do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi jest osoba kierująca całym zadaniem.

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:
 Pracownicy demontujący wypełnienie chłodni, będą poruszać się w poziomie po podestach, na zewnątrz zabezpieczone barierami oraz progami, które to będą stanowiły wydzieloną strefę demontażu,
 Demontowane odpady niebezpieczne będą na bieżąco zabezpieczane na paletach, magazynowane oraz oznakowane na zabezpieczonym placu.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
 Liczbę osób wykonujących prace oraz czas trwania narażenia ograniczy się do niezbędnego minimum,
 Materiały i odpady, pracownicy będą pakować w strefie odizolowanej od społeczeństwa.
 Odpady będą gromadzone selektywnie, bez możliwości ich zmieszania,
 Przygotowanie odpadów do transportu będzie obejmować kontrolę opakowań partii odpadów przeznaczonych do odbioru pod kątem prawidłowości, szczelności, czystości i oznakowania każdego opakowania, 
 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie; kaski ochronne, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe P3, rękawice, ubrania ochronne klasy 5/6, obuwie robocze, szelki wraz z linką bezpieczeństwa, maski twarzowe z pochłaniaczem wielogazowym na wypadek zagrożenia chemicznego. Zabezpieczenie miejsca prac poprzez stosowanie oznakowania, ogrodzenia. Oznakowanie dostępnych tras komunikacyjnych pracowników i sprzętu, oznakowanie wyjść ewakuacyjnych na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń,
 Odzież ochronna wraz z obuwiem i sprzętem ochrony dróg oddechowych, używanym przy pracach związanych z demontażem, nie będą używane poza wyznaczonym miejscem pracy, będą przechowywane oddzielnie w wyznaczonym miejscu,
 Niedopuszczalne jest zdejmowanie środków ochrony układu oddechowego w strefie zanieczyszczonej. Wszelkich zmian elementów filtrujących należy dokonywać po wyjściu z tej strefy.
 W miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłów azbestu, zabrania się spożywania posiłków, picia napojów, palenia tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez uzasadnionej potrzeby,
 Po skończonych pracach pracownicy oczyszczą teren robót i otoczenie terenu robót. Będzie to dokonywane z maksymalną starannością.
 Po wykonaniu prac demontażowych będzie sporządzony protokół stwierdzający poprawność wykonania prac.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót demontażowych, przepisami bhp, p. poż., ochrony środowiska a w szczególności wymagań określonych w Zarządzeniach Wewnętrznych i Procedurach Systemów Zarządzania obowiązujących na terenie spółki Grupa Azoty S.A.

4. Harmonogram zadania
Nie obowiązuje na etapie SIWZ.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
od dnia podpisania Umowy do 30.11.2019 r.

6. Warunki gwarancji 
Nie dotyczy.
7. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.

Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ do n/w osób (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu):
dla przedmiotu zamówienia;
Marek Makowej, kom.785-780-129, e-mail: marek.makowej@grupaazoty.com
Zenon Kwaśniak, kom. 785 780 634, e-mail: zenon.kwasniak@grupaazoty.com
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00. (po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym uzgodnieniu terminu):
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym
w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów niezbędnych do wykonania prac demontażowych na teren objęty pracami, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami
i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wódz terenu objętego pracami demontażowymi. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji prac demontażowych dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty,
a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji prac demontażowych.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Dział Bezpieczeństwa GA SA oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Koszt szkolenia BHP na 1 osobę wynosi 28,00 PLN netto

III. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę
o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Wykonawcę części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac podwykonawcy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców wskazanych w Załączniku
nr 6 do SIWZ (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio podwykonawcy.
Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.
Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania działań Podwykonawców w zakresie bhp i ochrony środowiska na każdym etapie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę nieprzestrzegania przez Podwykonawcę ustalonych i zaakceptowanych wymagań w zakresie bhp i ochrony środowiska, Wykonawca ma obowiązek przerwać prace i potwierdzić pisemnie (Notatka) zaistniałą sytuację z podaniem przyczyn przerwania prac.
Dopuszczenie Podwykonawcy do podjęcia przerwanych prac będzie możliwe po wdrożeniu przez niego skutecznych działań gwarantujących spełnienie wymagań zawartych w Umowie.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania dowodów:
- na spełnienie przez Podwykonawcę wymagań formalno-prawnych, przed zawarciem Umowy, (decyzje i pozwolenie),
- sprawności technicznej (maszyn, urządzeń, wyposażenia w sprzęt ochrony osobistej), 
- kompetencji personelu Podwykonawców (zdrowotne, wiedza zawodowa i bhp), przed dopuszczeniem do wykonania pracy.
O powyższym Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego dołączając kserokopie dokumentów potwierdzających stan faktyczny.
Podwykonawca zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o zagrożeniach mogących wystąpić podczas wykonywania prac i do zgłoszenia zdarzeń potencjalnie wypadkowych powstałych w czasie realizacji Umowy.
Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy prowadzony jest przez Zamawiającego, a wykonanie prac potwierdzane jest comiesięcznym Protokołem odbioru wykonanych robót. 
Wykonawca będzie zobowiązany załączać do okresowych świadectw płatności potwierdzonych oświadczeń o zapłacie na rzecz Podwykonawców. 

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. 
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia wykazuje każdy z Wykonawców osobno.

IV. CENA OFERTY

W ofercie należy podać ryczałtową cenę jednostkową netto za demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem 1 kg odpadów zawierających azbest oraz cenę całkowitą netto za demontaż drewnianego wypełnienia chłodni oraz rurociągów i demontaż elementów konstrukcji stalowej wnętrza chłodni według Załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy”.  Ceny powinny być podane w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie netto/brutto.
Przedstawiona w ofercie cena jednostkowa netto za demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem 1 kg odpadów zawierających azbest oraz ceny całkowite netto za demontaż drewnianego wypełnienia chłodni oraz rurociągów i demontaż elementów konstrukcji stalowej wnętrza chłodni będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji,
w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz cenowy – Załącznik nr 2, a na Platformie Zakupowej umieścić ich podpisane skany.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 1 KG Read
2. Demontaż drewnianego wypełnienia chłodni oraz rurociągów 1 US Read
3. Demontaż elementów konstrukcji stalowej wnętrza chłodni 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. References - 20%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 155/P/2019

Questions to the inquiry "Przetarg 155/P/2019 Demontaż wypełnienia chłodni wentylatorowej 5 CE wykonanego z płyt falistych zawierających azbest na terenie spółki Grupa Azoty S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...