Enquiry creation date: 2020-03-27

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Enquiry No. Z373/227972

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup rur stalowych 33,7x4,5 gat. 1.4006 w ilości 2000 mb
Rura b/s w gatunku 1.4006 wg. PN-EN 10216-5:2006
Długość sztang: L = min 6m

Dokument SIWZ i załączniki są dostępne poniżej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Rury stalowe 33,7x4,5 at. 1.4006 w ilości 2000 mb Rura b/s w gatunku 1.4006 wg. PN-EN 10216-5:2006 Długość sztang: L = min 6m 2000 M MP-000049410 wzórumowy.pdf
siwz24_03_20.pdf
załaczniki do SIWZ.pdf
Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:

XIII. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał lub kserokopię aktualnego odpisu
z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub CEIDG,
2) pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu;
3) umowa o poufności– załącznik Nr 3 do SIWZ;
4) oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ; (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Oferentów oświadczenie może być złożone przez każdego z Oferentów składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Oferentów);
5) Oświadczenie Oferenta, że: (załącznik Nr 5 do SIWZ)
a) posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) spełnia warunki określone w SIWZ,
c) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie zalega w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i podatków wobec Urzędu Skarbowego,
f) potwierdzenie terminu.

Questions to the inquiry "Rura 33,7x4,5 gat. 1.4006 b/sz"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...