Enquiry creation date: 2020-03-27

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z232/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 56/P/2020
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Remont filtra żwirowego nr 1”

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont filtra żwirowego nr 1na terenie spółki Grupa Azoty S.A. W skład prac remontowych wchodzi:
• naprawa dna zbiornika
• naprawa wewnętrznych ścian zbiornika żelbetowego
• naprawa koryt rozlewowych
• demontaż i montaż dna filtracyjnego (80 żelbetowych płyt filtracyjnych)
• wykręcenie i wkręcenie dysz filtracyjnych (3200 szt.)
• naprawa i antykorozja konstrukcji stalowej drenażu powietrza
• Zakup złoża filtracyjnego i zasypanie filtra

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Dno zbiornika filtra żwirowego 5.8 m x 8.0 m = 46,5 m2
• Zabezpieczenie obiektu przed zapyleniem
• czyszczenie metodą sodowania kwaśnym węglanem sodu NaHCO3 do stopnia chropowatości SA 2 ½ wg PN ISO 8501-1
• uzupełnienie ubytków 
• zabezpieczenie dna przed przeciekaniem (nałożenie powłoki uszczelniającej odpornej na pH 10,5 na całej powierzchni)

b) Ściany zbiornika filtra żwirowego (5.8 m x 3,7 m + 8.0 m x 3,7 m)*2 = 102m2
• czyszczenie metodą sodowania kwaśnym węglanem sodu NaHCO3 do stopnia chropowatości SA 2 ½ wg PN ISO 8501-1
• uzupełnienie ubytków
• zabezpieczenie ścian przed przeciekaniem (nałożenie elastycznej powłoki uszczelniającej odpornej na ścieranie na całej powierzchni – pH 10,5)

c) Koryta rozlewowe 4 szt. 122 m2.
• czyszczenie metodą sodowania kwaśnym węglanem sodu NaHCO3 do stopnia chropowatości SA 2 ½ wg PN ISO 8501-1
• uzupełnienie ubytków
• zabezpieczenie koryt przed przeciekaniem (nałożenie powłoki uszczelniającej na całej powierzchni - pH 10,5) oraz wypoziomowanie

d) Dno filtracyjne
• Demontaż 80 żelbetowych płyt filtracyjnych
• Uzupełnienie ubytków nośnych belek żelbetowych
• Zamontowanie na istniejących nośnych belkach żelbetowych 80 żelbetowych płyt filtracyjnych
• Uszczelnienie dna filtracyjnego (w miejscach łączenia płyt)
• Wkręcanie dysz w dno filtracyjne
e) Konstrukcja stalowa drenażu powietrza
• czyszczenie metodą sodowania kwaśnym węglanem sodu NaHCO3 do stopnia chropowatości SA 2 ½ wg PN ISO 8501-1
• naprawa skorodowanych elementów stalowych konstrukcji
• antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej
f) Zakup, opróżnienie, wywóz (w miejsce wskazane przez użytkownika) i zasypanie filtra złożem filtracyjnym wg poniższej tabeli. Producent Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych Opole ul. Kadr. B. Kominka 3, opakowanie worki typu Big-Bag 1 tona

Rodzaj warstwy Uziarnienie [mm] Miąższość [mm] Objętość [m3]
Filtracyjna 0,8  1,4 975 46,0
Pokład I 1,8  4,5 75 4.0
Pokład II 4,5  9,0 100 5.0
Pokład III 9,0 18,0 100 5.0
Pokład IV 18,0  30,0 150 7.0
 1 400 67,0


g) Prace porządkowe
• demontaż zabezpieczeń przeciwpyłowych
• uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt wykonawcy (złoże filtracyjne, złom stalowy i metale kolorowe należy złożyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika),


2. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
Wymagania dodatkowe wykonania remontu :
• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren Grupy Azoty S.A. leżą po stronie Wykonawcy.

3. Harmonogram zadania:
Nie wymagany na etapie SIWZ.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od daty podpisania umowy do 15.09.2020 r.
5. Warunki gwarancji – warunek formalny
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości wykonanych robót na okres określony w złożonej ofercie. Na dostarczone materiały obowiązuje gwarancja producenta.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 120 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego) po wykonanym remoncie.
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Wykonawcę właściwą pozycją wolną od wad na koszt Wykonawcy

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont filtra żwirowego nr 1 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ 56/P/2020

Questions to the inquiry "Remont filtra żwirowego nr 1"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...