Enquiry creation date: 2020-03-27

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z159/194982

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 57/P/2020
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Prace serwisowe, konserwacyjne, usługi techniczne dla systemów SSP, SSWiN, SDW w Grupie Azoty S.A.”

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace serwisowe i konserwacyjne instalacji i urządzeń antywłamaniowych (SSWiN), instalacji urządzeń sygnalizacji pożaru (SSP), urządzeń monitorujących, instalacji i urządzeń systemów dozoru wizyjnego (SDW) w następujących obiektach Zamawiającego:
Segment Biznesowy Tworzyw Zakres zgodnie z zał. nr 11a

Wydział Polimeryzacji Kaprolaktamu
Wydział Cykloheksanu, Instalacja Selektywnego Uwodornienia Fenolu
Wydział Osłonek i Granulatów Modyfikowanych

Magazyn Główny Zakres zgodnie z zał. nr 11b

Magazyn Główny
Magazyn Soli
Magazyn G 114A, G 108

Centrum Infrastruktury Zakres zgodnie z zał. nr 11c

Wydział Produkcji i Dystrybucji Mediów
Ogrodzenie Przedsiębiorstwa
Brama Nr 1 Główna
Brama Nr 7 EC II
Brama Nr 3 GA PKCH Sp. z o.o.
Budynek Dyrekcji Generalnej (F-3)
Budynek Biura Informatyki (Kw-22)
Budynek Departamentu Produkcji, Rozwoju i Centrum Infrastruktury (F-31)
Budynek Departamentu Handlu i Logistyki (G-181)
Budynek Centrum Usług Wspólnych (F-32)
Budynek C-34 –Sala Szkoleniowa
Budynek Straży Przemysłowej F-1
Budynek Centrali Telefonicznej F-8
Tereny Wewnątrzzakładowe
Budynek Organizacji Społecznych Kw-18
Szczegółowy wykaz urządzeń określono w specyfikacji technicznej SIWZ– załączniki nr:
Załącznik nr 11a Wykaz urządzeń zainstalowanych w obiektach Segmentu Biznesowego Tworzyw
Załącznik nr 11b Wykaz urządzeń zainstalowanych w obiektach Magazynowych
Załącznik nr 11c Wykaz urządzeń zainstalowanych w obiektach podległych Centrum Infrastruktury
W/w załączniki specyfikacji technicznej możliwe będą do pobrania wyłącznie po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com skanu podpisanej Umowy o zachowaniu Poufności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ. Oryginał Umowy o zachowaniu poufności powinien być złożony w Biurze Przetargów najpóźniej ze zgłoszeniem zamiaru wizji lokalnej.

Udostępnienie w/w dokumentów będzie możliwe po podaniu przez Biuro Przetargów ścieżki dostępu oraz hasła do serwera FTPS. Możliwe będzie również pobranie na nośnik elektroniczny w Biurze Przetargów Grupy Azoty S.A.
2. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
1) Zakres prac serwisowych i konserwacyjnych instalacji systemów sygnalizacji antywłamaniowej SSWiN i systemów dozoru wizyjnego SDW obejmuje:
- sporządzenie harmonogramu prac konserwacyjnych
- sprawdzenie układów zasilania 230V,
- sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania,
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania powiadomień –symulacja alarmów,
- sprawdzenie działania centrali, stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR,
- sprawdzenie poprawności działania wybranych linii dozorowych central,
- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników pod katem elektronicznym i w przypadku czujników ruchu mechanicznym(ze względu na charakterystykę pracy sprawdzenie ewentualnych zmian w sposobie zamocowania):
i. czujniki ruchu - kontrola zadziałania w odniesieniu do określonej linii centrali -
w cyklu miesięcznym,
ii. czujniki zbicia szyb - kontrola zadziałania przy pomocy testera akustycznego -
w cyklu miesięcznym,
iii. czujniki sejsmiczne – kontrola zadziałania przy pomocy testu mechanicznego -
w cyklu dwumiesięcznym ,
iv. czujniki magnetyczne – kontrola w odniesieniu do określonych linii centrali -
w cyklu miesięcznym,
- sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów zewnętrznych i wewnętrznych oraz
ich zamocowania,
- sprawdzenie oprogramowania alarmowych automatów telefonicznych oraz poprawności funkcjonowania nadajników powiadomienia wraz ze sprawdzeniem zamocowania anten,
- kontrola pracy radiowej stacji monitorującej alarmy,
- wymiana części określonej żywotności (bezpieczniki, kontrolki, uchwyty czujników, urządzenia przełączające),
- wykonanie zmian w oprogramowaniu centrali – na życzenie Użytkownika,
- wykonanie wydruku historii zdarzeń – na życzenie Użytkownika,
- wykonywanie, o ile to możliwe technicznie, kopii bezpieczeństwa ustawień,
- kontrola pracy systemów dozoru wizyjnego SDW w obiektach, w których są zainstalowane, która obejmuje m/in.
i. kontrolę pracy zasilaczy monitorów, rejestratorów, kamer – (ewentualna korekta oprogramowani i ustawień rejestratorów),
ii. kontrola zamocowań(ewentualna korekta ustawień kamer, obiektywów),
iii. utrzymywanie kamer a szczególności elementów optycznych w czystości,
- bieżące instrukcje i ewentualne szkolenia obsługi rejestratorów pod katem rejestracji
i ustawień,
- kontrola urządzeń realizujących przesyły sygnału Video (światłowodowych, przewodowych
i bezprzewodowych) pod kątem jakości przesyłanego obrazu. Dotyczy wszystkich systemów SDW a w szczególności sygnałów Video przesyłanych do głównej stacjo monitorowania na bramie głównej (dyżurka.dowódcy zmiany firmy ochrony G.A.S.A.),
- usunięcie wszystkich ewentualnych uszkodzeń wynikłych z normalnej eksploatacji systemów SSWiN i SDW,
- zgrywanie zapisów z rejestratorów.

2) Zakres prac serwisowych i konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru SSP obejmuje:
- sporządzenie harmonogramu prac konserwacyjnych,
- sprawdzenie układów zasilania 230V,
- sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania,
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania powiadomień –symulacja alarmów,
- sprawdzenie działania centrali, stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR,
- sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich zamocowania,
- wymiana części określonej żywotności (bezpieczniki, kontrolki, uchwyty czujników, urządzenia przełączające),
- sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów akustycznych i optycznych oraz wskaźników zadziałania zewnętrznych czujników,
- sprawdzenie przycisków przeciwpożarowych ROP , ewentualna wymiana szybek,
- sprawdzenie poprawności działania każdej pętli dozorowej ( czy też linii) poprzez inicjację zadziałania czujników pętli czy linii- zadymianie w przypadku czujników dymu, podniesienie temperatury w przypadku czujników temperaturowych (lub jedno i drugie w przypadku czujników o zwiększonych klasach stosowalności),
- kontrola pracy połączeń i powiadomień do budynku Zakładowej Straży Pożarnej (Repetytor, system wizualizacji),
- wykonanie pomiarów określających stan akumulatorów centrali,
- w przypadku optycznych czujek dymu, wersyfikacja i określenie stopnia zanieczyszczenia komór optycznych,
- analiza pamięci i ewentualnych wydruków pod kątem alarmów pożarowych, weryfikacja historii zdarzeń systemu SSP.

3) Zakres prac serwisowych i konserwacyjnych domofonów i urządzeń kontroli dostępu dla budynków obejmuje:
- sporządzenie harmonogramu prac konserwacyjnych,
 -  sprawdzenie poprawności działania oraz ich zamocowania, ewentualna  ich regulacja,
- sprawdzanie urządzeń pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,
- sprawdzanie prawidłowości działania poszczególnych podzespołów urządzenia,
- wymiana części określonej żywotności (bezpieczniki, kontrolki, uchwyty czujników, urządzenia przełączające),
- gwarancja nieodpłatnego zabezpieczenia urządzenia zastępczego na czas usunięcia awarii której czas przekracza dwa dni robocze, urządzenie zastępcze powinno być co najmniej o parametrach i klasie urządzenia podlegającego naprawie.

4) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt : do odbioru i utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych i zużytych części zdemontowanych podczas konserwacji/przeglądu, wykonywania wszystkich czynności serwisowych i konserwacyjnych w sposób zgodny z dokumentacją urządzenia, z zachowaniem przepisów BHP, p.poż oraz zgodnie z przepisami wewnętrznymi Grupy Azoty S.A.
5) Wskaźnik czasu reakcji na przystąpienie do usuwania prac awaryjnych :
- jest to wymagany przez Zamawiającego czas reakcji Wykonawcy od chwili otrzymania informacji o awarii do przystąpienia do jej usuwania, który nie może przekroczyć dwóch godzin roboczych,
- Wykonawca określi czas reakcji na zgłoszenie wyrażony w godzinach roboczych,
- Potwierdzony Oświadczeniem wskaźnik czasu reakcji, który nie może przekroczyć dwóch godzin roboczych, do przystąpienie do usuwania prac awaryjnych jest warunkiem formalnym dopuszczającym ofertę.
6) Wymagane certyfikaty:
Oferent powinien przedstawić Koncesję w zakresie ochrony mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego.
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia kopii uprawnień SEP G1 (świadectwa kwalifikacyjne na dozór i eksploatację) każdego zatrudnionego serwisanta/osób, które będą wykonywać prace elektryczne na terenie Zamawiającego, oraz kopii wpisu na Listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji –dotyczy w szczególności serwisantów obsługujących SSWiN oraz SDW.
Dla zachowania przez Gwaranta gwarancji urządzeń , Wykonawca prac serwisowych musi zapewnić przynajmniej trzech przeszkolonych serwisantów posiadających stosowne certyfikaty uprawniające do wykonywania czynności serwisowych opisanych w Przedmiocie Zamówienia, wystawione przez Producenta urządzeń, jak również, musi posiadać autoryzację producenta urządzeń w okresie świadczenia usługi.

Wykaz wszystkich urządzeń znajduje się w załącznikach nr 11a,11b, 11c.

3. Harmonogram zadania:
Zgodnie z załącznikiem nr 11a, 11b i 11c
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od maj 2020r. do 30.04.2023 r.
5. Warunki gwarancji – warunek formalny
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.
Zamawiający wymaga udzielenie gwarancji na świadczone usługi na okres minimum 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej SIWZ.
Części zamienne i materiały eksploatacyjne, stosowane do prac serwisowych muszą być oryginalne (nie zamienniki) zgodnie z zaleceniami Producenta.

6. Wizja lokalna
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ na adres mailowy do Biura Przetargów biuro.przetargow@grupaazoty.com
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty poświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu na którym realizowane będą przedmiotowe usługi, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich prac. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji prac dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu realizacji usług, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji prac usługowych.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Dział Bezpieczeństwa GA SA oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Koszt szkolenia BHP na 1 osobę wynosi ok. 28,00 PLN.

III. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Wykonawcę części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 9 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników
jak za własne działania lub zaniechania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio podwykonawcy.

Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia - udział finansowy głównego Wykonawcy powinien przekraczać 50%.

Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania działań Podwykonawców w zakresie bhp i ochrony środowiska na każdym etapie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę nieprzestrzegania przez Podwykonawcę ustalonych i zaakceptowanych wymagań w zakresie bhp i ochrony środowiska, Wykonawca ma obowiązek przerwać prace i potwierdzić pisemnie (Notatka) zaistniałą sytuację z podaniem przyczyn przerwania prac.
Dopuszczenie Podwykonawcy do podjęcia przerwanych prac będzie możliwe po wdrożeniu przez niego skutecznych działań gwarantujących spełnienie wymagań zawartych w Umowie.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania dowodów:
- na spełnienie przez Podwykonawcę wymagań formalno-prawnych, przed zawarciem Umowy, (decyzje i pozwolenie),
- sprawności technicznej (maszyn, urządzeń, wyposażenia w sprzęt ochrony osobistej), 
- kompetencji personelu Podwykonawców (zdrowotne, wiedza zawodowa i bhp), przed  dopuszczeniem do wykonania pracy.
O powyższym Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego dołączając kserokopie dokumentów potwierdzających stan faktyczny.
Podwykonawca zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o zagrożeniach mogących wystąpić podczas wykonywania prac i do zgłoszenia zdarzeń potencjalnie wypadkowych powstałych w czasie realizacji Umowy.
Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy prowadzony jest przez Zamawiającego, a wykonanie prac potwierdzane jest Protokołem odbioru wykonanych robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca będzie zobowiązany załączać do okresowych świadectw płatności potwierdzonych oświadczeń o zapłacie na rzecz Podwykonawców.
Konsorcjum

Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum.

IV. CENA OFERTY

W ofercie należy podać łączne ceny wykonania przedmiotu zamówienia obejmującą zakres z pkt. II SIWZ jak w Załączniku nr 2 do SIWZ ”Formularz cenowy” w rozbiciu na:
1) jednostkowe ceny za miesięczny serwis i konserwację systemów SSWiN, SDW, SSP
   w rozbiciu na poszczególne budynki należy zamieścić w załącznikach do SWIZ nr 11a,11b,11c. 
2) ceny łączne za 1 usługę serwisu i konserwacji oddzielnie dla poszczególnych systemów: SSWiN, SSP i SDW za 1 miesiąc,
3) stawkę za 1 roboczogodzinę kosztorysowania prac nieobjętych serwisem i konserwacją wg. Załącznika nr 2 do SIWZ tj. „Formularz Cenowy”.

Oferent będzie świadczył usługę serwisu i konserwacji zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego wraz z umową, obejmującym cykl prac co jeden miesiąc, lub co dwa miesiące, lub inny. Ponieważ wymienione cykle uwarunkowane są stopniem bezpieczeństwa obiektu Zamawiający zastrzega sobie prawo ich zmiany w harmonogramie w trakcie trwania umowy.
Ceny powinny być podane w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie netto/brutto.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejsza w aukcji elektronicznej, zobowiązany jest skorygować ostateczną ofertę cen jednostkowych za poszczególne elementy danego systemu do kwoty uzgodnionej z sumą wylicytowanej ceny łącznej za 1 usługę serwisu i konserwacji każdego z systemów.
Cenami licytowanymi na etapie negocjacji w formie  aukcji elektronicznej będą:
• cena łączna netto za 1 miesięczną usługę serwisu i konserwacji systemu SSWiN,
• cena łączna netto za 1 miesięczną usługę serwisu i konserwacji systemu SDW,
• cena łączna netto za 1 miesięczną usługę serwisu i konserwacji systemu SSP.
• stawka za roboczogodzinę do kosztorysowania prac nieobjętych serwisem i konserwacją.

Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz cenowy – Załącznik nr 2, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisane skany.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. cena łączna netto za 1 miesięczną usługę serwisu i konserwacji systemu SSWiN 1 US Read
2. cena łączna netto za 1 miesięczną usługę serwisu i konserwacji systemu SDW 1 US Read
3. cena łączna netto za 1 miesięczną usługę serwisu i konserwacji systemu SSP 1 US Read
4. stawka za roboczogodzinę do kosztorysowania prac nieobjętych serwisem i konserwacją 1 Roboczogodzina Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 57-P-2020

Questions to the inquiry "Przetarg 57/P/2020 PRACE SERWISOWE, KONSERWACYJNE, USŁUGI TECHNICZNE DLA SYSTEMÓW SSP, SSWiN, SDW W GRUPIE AZOTY S.A. NA OKRES 3 LAT."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...