Enquiry creation date: 2020-10-28

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z108/216623/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja III z dnia 28.10.2020 r.
Zmawiający informuje, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 04.11.2020 r., do godz. 14:00.

Aktualizacja II z dnia 27.10.2020 r.
1) Aktualizacji uległ pkt III SIWZ – Termin realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
„Podane terminy realizacji prosimy potraktować jako oczekiwane przez Zamawiającego. Jeśli oferent, opierając się na własnym doświadczeniu uzna, że wykonanie aparatu i próba ciśnieniowa u Wytwórcy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego nie jest możliwe w terminie do 01.07.2021 r., oferent zaproponuje realny termin wykonania oraz związany z tym Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zał. nr 8 do SIWZ)”
2) Aktualizacji uległ Załącznik nr 7 do SIWZ (w załączeniu).

Pozostałe warunki bez zmian.

Aktualizacja I z dnia 09.10.2020 r.
Zaktualizowano zapisy Załącznika nr 5, pkt 6, tj. kara umowna za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana w formule EPC istniejącego wymiennika gorącego E-1004 zabudowanego na Instalacji Syntezy Amoniaku w Wydziale Amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy. Podmiotom zainteresowanym zamówieniem zostanie udostępniona przez Zamawiającego Dokumentacja techniczna (DT), która składa się z:
⎯ Załącznik nr 10 – Dane procesowe
⎯ Załącznik nr 11 - Wymagania ZDT i LBM
⎯ Załącznik nr 12 – Dokumentacja techniczna i zdjęcia, w tym:
• Dokumentacja odbiorowa E-1004
• Manufacturing Specification E-1004
• Opis techniczny stałego zbiornika ciśnieniowego E-1004
• Tabliczka dodatkowa E-1004
• Rysunek zestawieniowy aparatu E-1004
• Dokumentacja przynależnych do aparatu rurociągów
• Zdjęcia E-1004
Zasady uzyskania DT określa pkt V SIWZ.

Zamawiający:
⎯ nie dopuszcza składania ofert częściowych;
⎯ wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia i dokonania własnych obmiarów;
⎯ zastrzega prawo przeprowadzenia wizyt referencyjnych na etapie wyboru ofert na obiektach, na których były realizowane projekty oferenta oraz zakładzie produkcyjnym oferenta;
⎯ wymaga wniesienia wadium.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa i montaż nowego wymiennika gorącego E-1004 na Wydziale Amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej załącznik do zapytania.

Questions to the inquiry "Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa i montaż nowego wymiennika gorącego E-1004 na Wydziale Amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...