Enquiry creation date: 2021-08-05

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 7

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL5213508624

Enquiry No. Z91/246071/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja załączników

Enquiry contents:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie rozruchu 3 kotłów WR-25 K1, K2 i K3 wraz z instalacjami oczyszczania spalin tj. Instalacji odazotowania SNCR (deNOx) oraz odsiarczania (deSOx) i odpylania spalin.

Zakres prac:

1. Opracowanie wytycznych organizacji prac w końcowej fazie montażu i w czasie prowadzenia rozruchu kotłów.

2. Opracowanie szczegółowego harmonogramu rozruchu na bazie zaawansowania robót i wytycznych otrzymanych od podwykonawców PKCh.1)

3. Koordynacja końcowej fazy montażu pod kątem technologii rozruchu.

4. Udział w inspekcjach pomontażowych i odbiorach czystości rurociągów i układów technologicznych.

5. Nadzór i koordynacja nad czynnościami związanymi z przygotowaniem poszczególnych instalacji.

6. Koordynacja z udziałem w naradach końcowej fazy montażu i prac rozruchowych w tym prób funkcjonalnych urządzeń i systemów poszczególnych instalacji.

7. Nadzór nad przeglądami, próbami pomontażowymi, próbami funkcjonalnymi i technologicznymi urządzeń i układów poszczególnych instalacji:

a) Mechanicznej

b) W części elektrycznej,

c) W części technologicznej,

d) W zakresie automatyki i sterowania,

8. Prowadzenie testów i prób funkcjonalnych sprawdzenia blokad i zabezpieczeń urządzeń i układów technologicznych.

9. Koordynacja i współpraca z innymi zaangażowanymi przez PKCh uczestnikami procesu rozruchu i uruchomienia poszczególnych instalacji kotła oraz firmami realizującymi roboty montażowe.

10. Założenie i prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji rozruchu w tym:

a) Projektu organizacji rozruchu (POR) uwzględniający prace rozruchowe i procedury podwykonawców PKCh.,

b) Raportów z realizacji zadań i przepracowanych godzin,

c) Procedury wykonywania prób funkcjonalnych,

d) Listy sprawdzeń,

e) Lista niezgodności oraz usterek/defektów z określeniem limitujących,

f) Opracowanie procedur uruchomienia i odstawienia urządzeń,

g) Protokoły ze sprawdzenia blokad i zabezpieczeń urządzeń i układów technologicznych,

h) Prowadzenie biura prac na polecenie (PTW),

i) Weryfikacja protokołów odbiorów pomontażowych,

j) Książki uruchamianych urządzeń,

k) Protokoły przejęcia/gotowości urządzeń i instalacji do rozruchu oraz przekazania do eksploatacji,

l) Weryfikacja protokołów pomiarowych,

m) Protokoły z gotowości do uruchomienia,

n) Protokoły z uruchomienia urządzeń oraz instalacji,

o) Protokoły z prób funkcjonalnych,

p) Dziennik operacyjny ruchu poszczególnych instalacji,

q) Raport z ruchu próbnego (168-godzinny),

r) Opracowanie listy czynności konserwacyjnych (książka konserwacji urządzeń) dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład elektrowni wraz z podaniem czasookresów i wymaganych ilości mediów smarnych.

11. Zapewnienie i prowadzenie ruchu w okresie prac rozruchowych ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego

12. Udział w przekazaniu obiektu do eksploatacji.

W opcji oferty prosimy o wycenę następujących pozycji:

1. Dokumentacja porozruchowa.

2. Dokumentacja powykonawcza „Red Correct.”

3. Opracowanie Instrukcji obsługi i eksploatacji.

4. Przeprowadzenie szkoleń seminaryjnych przyszłej obsługi.

5. Wykonanie pomiarów gwarancyjnych.

6. Nadzór nad pomiarami gwarancyjnymi.

Oferent powinien spełniać następujące wymagania:

1. PFU oraz zapisów Umowy Zasadniczej.

2. Przez ostatnie 10 lat wykonał co najmniej 5 rozruchów kotłów rusztowych o mocy minimalnej 25 MWt.

3. Dysponuje pracownikami posiadającymi doświadczenie w rozruchach kotłów rusztowych.

4. Dysponuje osobami z Kierownictwa (Kierownik Rozruchu), które wykonały, co najmniej 3 rozruchy kotłów rusztowych o mocy minimalnej 25 MWt.

Termin założenia oferty 05.08.2021 za pośrednictwem platformy Logitrade.

Załączniki:

1. Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU).

2. Instrukcja rozruchu kotła z deNOx.

3. Instrukcja rozruchu kotła z deSOx.

Uwaga

1) TERMINY PRZEPROWADZENIA ROZRUCHU

1. Rozruch mechaniczny (na zimno) w terminie od 16.09.2021 do 30.09.2021r

2. Rozruch technologiczny (na gorąco) w terminie od 01.10.2021 d0 31.10.2021r z podziałem na:

- Kocioł z deNOx

- Kocioł z deSOx

3.Termin na sprawdzenie parametrów gwarantowanych (firma akredytowana) : 0d 02.11.2021r do 30.11.2021r

4. Przekazanie Inwestycji do użytkowania– 23.12.2021r zgodnie z PFU.”

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie prac rozruchowych 3 kotłów rusztowych WR-25 wraz z instalacjami pomocniczymi w Ciepłowni Kortowo w Olsztynie 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie prac rozruchowych 3 kotłów rusztowych WR-25 wraz z instalacjami pomocniczymi w Ciepłowni Kortowo w Olsztynie"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...