Enquiry creation date: 2024-07-10

Remzap

Ignacego Mościckiego 12

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001762

Enquiry No. Z825/345290

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

     W części merytorycznej proszę o podanie terminu związania z ofertą oraz realnego terminu dostawy do każdej pozycji – zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Proszę o dołączenie podpisanego oświadczenia Oferenta z akceptacją Ogólnych Warunków Ofertowania Remzap. Brak podpisanego oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na podstawie KRS lub pisemnego pełnomocnictwa będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.

Osoba do kontaktu: Dariusz Kowalski tel. +48 81 506 60 46


Puławy, 10.07.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z825/345290

1. Informacje ogólne

Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa izolatorów J4-75-S - 36 szt. i SPS 8_12_1000 - 30szt.

ZAMAWIAJĄCY: REMZAP Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu prowadzonym na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/oplatformie.html

Zakres oferty technicznej: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr Z825/345290- należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty wraz z ewentualnymi uwagami do produktów. https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/oplatformie.html

Zakres oferty handlowej: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr Z825/345290 - proszę o podanie cen jednostkowych.

Zakres dostawy zgodny z zapytaniem ofertowym - należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty wraz z ewentualnymi uwagami do każdej pozycji.

Wszystkie dodatkowo załączone oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.

Wymagania:Szczegółowy opis przedmiotu zakupu oraz warunki wykonania przedstawione są w Zapytaniu Ofertowym. Produkty fabrycznie nowe i wolne od wszelkich wad.

DO OFERTY NALEŻY DOLICZYĆ CENĘ ZA ATESTY ITP. WYMIENIONE W ZAPYTANIU OFERTOWYM JAKO WYMAGANE

Baza dostawy: Remzap Sp. z o. o, ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy

Termin dostawy: do 9 tygodni od otrzymania zamówienia

Cena: Prosimy o podanie ceny w złotych polskich (PLN)

Warunki płatności: Preferowana płatność jednorazowa z terminem płatności min. 30 dni po dostawie przelewem na konto wskazane na fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury jest protokół przyjęcia dostawy. Warunkiem realizacji przelewu jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia/obustronne podpisanie umowy. W przypadku płatności częściowych dopuszczamy fakturowanie nie częściej niż 1 faktura/miesiąc.

Okres gwarancji: Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr Z825/345290

Referencje oraz System Zarządzania Jakością: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym i OWO Remzap.

Język oferty: Oferta powinna być opracowana w języku polskim.

Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:

w sprawach formalnych:

Karolina Marek tel.: +4881/506-60-39

e-mail: kmarek@remzap.pl

w sprawach technicznych:

Dariusz Kowalski tel.+4881/506-60-46

e-mail: dkowalski@remzap.pl

w sprawach związanych z Platformą Zakupową oraz sprawach dotyczących aukcji elektronicznej Dział Helpdesk, tel: +4871/787-35-34; +4871/787-37-27; +4871/787-37-57

e-mail: helpdesk@logintrade.net

Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 17.07.2024r. do godz. 09.00.Przedłożenie oferty w terminie późniejszym wymaga naszej zgody na piśmie.

Ważność oferty: Co najmniej 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert lub ostatecznych negocjacji w przypadku aukcji elektronicznej lub negocjacji bezpośrednich. Przed upływem terminu ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą. Dostawca będzie związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznych przez okres 10 dni od daty jej zakończenia bez względu na fakt pojawiającego się komunikatu w aukcji, że „… oferta nie została dodana …”

Skuteczność oferty:Przyjęcie złożonej Oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze Oferty jako najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania Zamówienia i/lub Umowy przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie Ofertę uważa się za nieprzyjętą. Wszelkie propozycje pracowników Zamawiającego, składane w toku postępowania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wobec czego ich przyjęcie przez Oferenta nie będzie skutkować uznaniem, iż doszło do złożenia Zamówienia/zawarcia Umowy. Jedynie otrzymanie przez Oferenta Zamówienia/Umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego stanowi potwierdzenie wyboru Oferenta i oznacza powierzenie wykonania zadania na warunkach określonych w Zamówieniu/Umowie.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania Ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków Zapytania Ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione w ofercie w odpowiedniej rubryce. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.

Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.

Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmodyfikować treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub poczty elektronicznej.

Tryb procedowania:

I etap – techniczny– weryfikacja ofert: korespondencja w sprawie wyjaśnień, uzupełnień ofert, ewentualnie odrzucenie ofert.

II etap – handlowy– składanie ofert ostatecznych z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzonej na Platformie Zakupowej (dotyczy ofert nieodrzuconych na wcześniejszym etapie postępowania). Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty jest równoznaczna z przyjęciem za ostateczne warunków handlowych przestawionych w ofercie pierwotnej.

Kryteria oceny ofert:cena.

Warunki decydujące o przyjęciu oferty:Zamawiający udzieli Zamówienia/zawrze Umowę z Oferentem, którego Oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym oraz jego Załącznikach, i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Z postępowania o udzielenie wyklucza się:

Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Zamawiającemu lub Podmiotowi wchodzącemu w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A. nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;

Oferentów, w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Azoty SA.

Oferentów, którzy odmówili zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania.

Oferentów, którzy działaniem umyślnym, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem wyrządzili Spółce szkodę;

Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w postępowaniu Zakupowym.

Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania.

Oferentów, którzy nie wnieśli wadium (w przypadku konieczności wniesienia wadium), w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, co zostało stwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela.

Oferentów, którzy:

-nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału pozwalającego na wykonanie zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.

Do oferty należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia opisanego w niniejszym punkcie.

Zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy:

nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym i warunków OWO Remzap;

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

pomimo wezwania do uzupełnienia Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń, wyjaśnień/uzupełnień lub nie spełnił innych warunków udziału w postępowaniu, a w szczególności nie przedłożył wymaganej liczby referencji potwierdzonych przez użytkownika;

pomimo wezwania do wyjaśnienia rozbieżności merytorycznych z istotnymi warunkami zapytania ofertowego Oferent nie złożył wyjaśnień/uzupełnień w wyznaczonym terminie;

zawiera ona rażąco niską lub rażąco wysoką cenę w stosunku do rzeczywistej wartości przedmiotu Zamówienia;

oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

oferta ostateczna zawiera zmiany niekorzystne dla Zamawiającego;

w ofercie przedstawiono nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

Komisja może podjąć decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy posiada zweryfikowaną informację o negatywnych doświadczeniach w zakresie współpracy z potencjalnym oferentem na rynku europejskim

Wybór oferty:Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy złożyli ofertę, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert zostaną powiadomieni o wynikach akcji ofertowej tj. uzyskają informację czy ich oferta uznana została za najkorzystniejszą bez ujawniania danych i warunków ofert pozostałych uczestników postępowania. Zastrzegamy, że w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia Kontraktu, Zamawiający może zawrzeć Kontrakt z Oferentem, którego oferta zajęła najwyższą pozycję spośród pozostałych ofert i, z powyższego względu Oferenci pozostają związani warunkami złożonych Ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 70(3) § 1 KC nie ma zastosowania).

Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu ponosi Oferent.

Dodatkowe zastrzeżenia:

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania Umowy/Zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) oraz protestom i odwołaniom.

Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie Zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego w odniesieniu do istotnych warunków Zapytania ofertowego, w tym stanowiących kryteria oceny ofert.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków OWO oraz zawartych w Zapytaniu ofertowym.

Niniejsze Zapytanie ofertowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nie można go powielać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Korespondencja mailowa jest wiążąca.

Hierarchia ważności dokumentów w przypadku sprzeczności pomiędzy ich zapisami:

1. Oferta – formularz Zamawiającego

2. Oferta – formularz Oferenta

3. Oświadczenie Oferenta

4. inne

Wszelka dokumentacja techniczna, która będzie przekazana Oferentom przez Zamawiającego celem przygotowania ofert będzie stanowić własność Zamawiającego i nie może być powielana ani udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer Zapytania Ofertowego Z825/345290Pozostajemy w Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego.

2. Kary umowne

Odstąpienie od Umowy:

Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy/realizacji zamówienia przez Oferenta po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej upoważnia Zamawiającego do obciążenia Oferenta karą umowną w wysokości 35% ceny netto wskazanej w ofercie Oferenta.

Zamawiający ma prawo dochodzić od Oferenta naprawienia szkody, której wysokość przewyższa wartość zastrzeżoną w punkcie powyżej.

Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy spowoduje wykreślenie Oferenta/Dostawcy z listy Dostawców


3. Załączniki:

1. Zapytanie Ofertowe

2. Wzór oferty

3. Karta uwag do umowy

4. Wzór oświadczenia

5. Wzór umowy sprzedaży


4. Informacje dodatkowe

Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem 2018r. roku uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformie, gdyż udział w postępowaniach jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

W każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

Prosimy o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.

Uwaga!

Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie Oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.

Wyjaśnienia treści umowy:Oferent może zwrócić się pisemnie za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub poczty elektronicznej do Zamawiającego o zmianę treści Umowy najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem składania Ofert. Uwagi mogą być przekazane w formularza Karta Uwag lub innej formie pisemnej. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie. Brak wniesionych uwag będzie traktowany jako akceptacja zapisów Umowy w pełnym brzmieniu.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Izolator przepustowy SPS 8/12/1000 z wkładką dla szyny ALuminiowej 60x5 30 ST - Read
2. Izolator wsporczy J4-75-S 36 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Akceptuję załączony wzór umowy.
 2. Terms of payment: 30 days
 3. I have read and confirm that I have read the information clause
 4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 7. Potwierdzamy zakres techniczny oferty zgodny z wymaganiami
 8. Zapoznałem się i akceptuję treść zapytania.
 9. Produkty fabrycznie nowe i wolny od wad
 10. Załączam wypełnione oświadczenie Oferenta

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa izolatorów J4-75-S - 36 szt. i SPS 8_12_1000 - 30szt."

Item Question title Date of question Status
1. szczegóły 2024-07-11 15:34
2. Z825/345290 2024-07-10 10:51

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...