Enquiry creation date: 2021-03-10

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z235/259597

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa odlewów staliwnych do młyna MR 19 kotła K5 Elektrociepłowni EC II, Grupa Azoty S.A. w Tarnowie:
1) Płyta obwodowa młyna MR19 (wąska) kocioł 5, nr rys. 3-38371-30/B – 150 szt.
 Po wykonaniu próbnego odlewu w klasie CT11 skorygować wymiar modelu i odlewać w tolerancji +/-2 [mm]
 Zawartość chromu powyżej 1%
 Stan dostawy przesycenia twardość min. 180 HB, śrutowany z oznakowaniem płyt znakami producenta.
 Atest 3.1
 Materiał L120G13H
 Wykonanie zgodnie z rys.3-38371-30/B
2) Płyta obwodowa młyna MR19 (szeroka) kocioł 5, nr rys. 3-38371-31/B – 15 szt.
 Po wykonaniu próbnego odlewu w klasie CT11 skorygować wymiar modelu i odlewać w tolerancji +/-2 [mm]
 Zawartość chromu powyżej 1%
 Stan dostawy przesycenia twardość min. 180 HB, śrutowany z oznakowaniem płyt znakami producenta.
 Atest 3.1
 Materiał L120G13H
 Wykonanie zgodnie z rys.3-38371-31/B
3) Płyta zamkowa młyna MR19 (wąska) kocioł 5, nr rys. 3-38371-29/B – 35 szt.
 Po wykonaniu próbnego odlewu w klasie CT11 skorygować wymiar modelu i odlewać w tolerancji +/-2 [mm]
 Zawartość chromu powyżej 1%
 Stan dostawy przesycenia twardość min. 180 HB, śrutowany z oznakowaniem płyt znakami producenta.
 Atest 3.1
 Materiał L120G13H
 Wykonanie zgodnie z rys.3-38371-29/B
4) Płyta zamkowa młyna MR19 (szeroka) kocioł 5, nr rys. 3-38371-28/B – 4 szt.
 Po wykonaniu próbnego odlewu w klasie CT11 skorygować wymiar modelu i odlewać w tolerancji +/-2 [mm]
 Zawartość chromu powyżej 1%
 Stan dostawy przesycenia twardość min. 180 HB, śrutowany z oznakowaniem płyt znakami producenta.
 Atest 3.1
 Materiał L120G13H
 Wykonanie zgodnie z rys.3-38371-28/B
5) Płyta czołowa młyna MR19 kocioł 5, nr rys. M-70.404.03.007 – 50 szt.
 Po wykonaniu próbnego odlewu w klasie CT11 skorygować wymiar modelu i odlewać w tolerancji +/-2 [mm]
 Zawartość chromu powyżej 1%
 Stan dostawy przesycenia twardość min. 180 HB, śrutowany z oznakowaniem płyt znakami producenta.
 Atest 3.1
 Materiał L120G13H
 Wykonanie zgodnie z rys. M-70.404.03.007
6) Klin ściągający młyna MR19 (wąski) kocioł 5, nr rys. 3-38371-26 – 20 szt.
 Po wykonaniu próbnego odlewu w klasie CT11 skorygować wymiar modelu i odlewać w tolerancji zgodnie z rys. 3-38371-26 x=80, y=110
 Zawartość chromu powyżej 1%
 Stan dostawy przesycenia twardość min. 180 HB, śrutowany z oznakowaniem płyt znakami producenta.
 Atest 3.1
 Materiał L120G13H
 Wykonanie zgodnie z rys. 3-38371-26
7) Klin ściągający młyna MR19 (W100) kocioł 5, nr rys. 3-38371-26-1– 15 szt.
 Po wykonaniu próbnego odlewu w klasie CT11 skorygować wymiar modelu i odlewać w tolerancji zgodnie z rys. 3-38371-26-1 x=70, y=100
 Zawartość chromu powyżej 1%
 Stan dostawy przesycenia twardość min. 180 HB, śrutowany z oznakowaniem płyt znakami producenta.
 Atest 3.1
 Materiał L120G13H
 Wykonanie zgodnie z rys. 3-38371-26-1
8) Klin ściągający młyna MR19 (W120) kocioł 5, nr rys. 3-38371-26-2– 12 szt.
 Po wykonaniu próbnego odlewu w klasie CT11 skorygować wymiar modelu i odlewać w tolerancji zgodnie z rys. 3-38371-26-2 x=90, y=120
 Zawartość chromu powyżej 1%
 Stan dostawy przesycenia twardość min. 180 HB, śrutowany z oznakowaniem płyt znakami producenta.
 Atest 3.1
 Materiał L120G13H
 Wykonanie zgodnie z rys. 3-38371-26-2
9) Klin ściągający młyna MR19 (szeroki) kocioł 5, nr rys. 3-38371-27– 3 szt.
 Po wykonaniu próbnego odlewu w klasie CT11 skorygować wymiar modelu i odlewać w tolerancji zgodnie z rys. 3-38371-27
 Zawartość chromu powyżej 1%
 Stan dostawy przesycenia twardość min. 180 HB, śrutowany z oznakowaniem płyt znakami producenta.
 Atest 3.1
 Materiał L120G13H
 Wykonanie zgodnie z rys. 3-38371-27


Ilość: 304 szt
Opakowanie  towar ułożony na paletach i zabezpieczony folią.  

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z rysunkami w załączeniu.

Warunki gwarancji – warunek formalny:

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi warunek formalny przyjęcia oferty do przetargu. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 m-c liczonej od daty montażu. Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Wykonawcę właściwą pozycją wolną od wad na koszt Wykonawcy.
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DDP Grupa Azoty S.A., Tarnów.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: maksymalnie do 10 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

III. CENA OFERTY
Oferowaną cenę netto należy określić w PLN łącznie za całość zamówienia oraz za sztukę dla każdego
z wyszczególnionego rodzaju odlewów staliwnych.
Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto , cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 1 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz ceny jednostkowej (PLN/szt.) wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe netto będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Płyta obwodowa młyna MR19 (wąska) kocioł 5, nr rys. 3-38371-30/B 150 ST Read
2. Płyta obwodowa młyna MR19 (szeroka) kocioł 5, nr rys. 3-38371-31/B 15 ST - Read
3. Płyta zamkowa młyna MR19 (wąska) kocioł 5, nr rys. 3-38371-29/B 35 ST - Read
4. Płyta zamkowa młyna MR19 (szeroka) kocioł 5, nr rys. 3-38371-28/B 4 ST - Read
5. Płyta czołowa młyna MR19 kocioł 5, nr rys. M-70.404.03.007 50 ST - Read
6. Klin ściągający młyna MR19 (wąski) kocioł 5, nr rys. 3-38371-26 20 ST - Read
7. Klin ściągający młyna MR19 (W100) kocioł 5, nr rys. 3-38371-26-1 15 ST - Read
8. Klin ściągający młyna MR19 (W120) kocioł 5, nr rys. 3-38371-26-2 12 ST - Read
9. Klin ściągający młyna MR19 (szeroki) kocioł 5, nr rys. 3-38371-27 3 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://grupaazoty.com/compliance.html

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Warranty - 20%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 41-P-2021

Questions to the inquiry "Przetarg 41/P/2021 „Zakup i dostawa odlewów staliwnych do młyna MR19 kotła K5 Elektrociepłowni ECII Grupa Azoty S.A. w Tarnowie w ilości 304 szt.”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...