Enquiry creation date: 2019-06-07

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z197/194985

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 128/P/2019
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego: remont estakady żelbetowej ciągu III na odcinku od słupa nr 14 (słup nr 14 nie wchodzi w zakres zamówienia) do słupa nr 25, obejmujący remont zarówno słupów, jak i przęseł pomiędzy słupami. Zakres dotyczy prac remontowych wspólnych dla całego odcinka (ok. 256 mb), oraz prac szczegółowych dla poszczególnych słupów i przęseł. Na wyremontowany odcinek należy opracować również dokumentację remontową powykonawczą, koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zapis ogólny dla całego odcinka estakady, ok. 256 mb :
• Do remontu przęseł 24m należy przyjąć technologię opracowaną dla wcześniej remontowanych przęseł estakady tego ciągu dla wzmocnienia dźwigarów typu A1, a do remontu przęseł 16m należy przyjąć technologię opracowaną dla wcześniej remontowanych przęseł estakady tego ciągu dla wzmocnienia dźwigarów typu A3.
• Dla remontowanych przęseł należy opracować dokumentacje remontową.
• Zakres remontu słupów:
- skucie odpadających i zarysowanych elementów żelbetowych,
- sprawdzenie poprzez „młotkowanie” wszystkich elementów żelbetowych. W przypadku   
  stwierdzenia odspojonej otuliny zbrojenia – skucie odspojonych powierzchni otuliny.
- oczyszczenie odkrytego zbrojenia, w przypadku znacznej korozji zbrojenia uzupełnienie  
  zbrojenia,
- zabezpieczenie zbrojenia impregnatem,
- wykonanie warstwy szczepnej,
- uzupełnienie ubytków mieszanką naprawczą, polimerowo-cementową uznanych producentów (np.  
  Kerakoll GeoLite lub podobnej, względnie lepszej klasy)
- malowanie słupów farbą do betonu. Kategoria korozyjności C4 wg PN-EN ISO 12944-2.
- oczyszczenie i malowanie stalowych trzpieni mocujących pas górny przęsła do gniazda słupa, wykonanie otuliny betonowej trzpienia z zachowaniem wolnego odcinka dylatacyjnego o dł. 5 cm z wypełnieniem go plastyczną masą dekarską.
• dla wszystkich słupów (dotyczy również słupów kompensatorów i drabinki): wyczyszczenie i niwelacja terenu przy fundamentach, naprawa podlewki pod stopą słupa, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów przed wpływem warunków atmosferycznych (mieszanki do renowacji konstrukcji żelbetowych polimerowo-cementowe uznanych producentów (np. Kerakoll GeoLite lub podobnej, względnie lepszej klasy) od góry cokołu słupa do wartości 0,5m poniżej poziomu terenu, wysokość cokołu słupa powinna wynosić min. 300 mm ponad poziom terenu (w przypadku niższej wysokości - wykonać nadlewkę do żądanego poziomu),
• kładka obsługowa: kompleksowy remont powierzchni żelbetowej chodnika – uzupełnienie ubytków, pomalowanie farbą do betonu, naprawa barierek, słupków i prętów (płaskowników), zabudowa odbojnic (montaż krawężnika - wysokość 150mm), zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni barierek,
• usunięcie zbędnych podwieszeń i zamocowań po zdemontowanych rurociągach,
• podpory i konstrukcje wsporcze istniejących rurociągów – wyremontować i pomalować,
• dla wszystkich słupów: wykonanie tabliczek opisujących każdy słup estakady ciągu III (numeracja słupów wg wzoru ustalonego przez Użytkownika).
 
Zakres prac remontowych dla poszczególnych słupów i przęseł na estakadzie ciągu III:
a) Słupy kompensatora K-10, K-11, K-12; remont fundamentów, naprawa i uzupełnianie ubytków, czyszczenie i malowanie elementów żelbetowych (dotyczy również belek poprzecznych i wzdłużnych łączących słupy kompensatora).

b) Przęsło 14-15; L=~24m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A1.

c) Słup S-15; typ H, do remontu i nadlania fundamenty, naprawa i uzupełnianie ubytków, czyszczenie i malowanie elementów żelbetowych.

d) Przęsło 15-16; L=~24m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A1.

e) Słup S-16; typ V, do remontu i nadlania fundamenty, drabina – remont fundamentów i kabłąka osłonowego, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni drabiny, uzupełnianie ubytków, czyszczenie i malowanie elementów żelbetowych.

f) Przęsło 16-17; L=~24m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A1.

g) Słup S-17; typ H, do remontu fundamenty, naprawa i uzupełnianie ubytków, czyszczenie
i malowanie elementów żelbetowych.

h) Przęsło 17-18; L=~24m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A1.

i) Słup S-18; typ H, do remontu fundamenty, naprawa i uzupełnianie ubytków, czyszczenie
i malowanie elementów żelbetowych, remont i zabezpieczenie antykorozyjne podestu
z drabiną.

j) Przęsło 18-19; L=~24m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A1.

k) Słup S-19; typ H, do remontu i nadlania fundamenty, naprawa i uzupełnianie ubytków, czyszczenie i malowanie elementów żelbetowych.

l) Słupy kompensatora K-13, K-14, K-15; remont i nadlanie fundamentów, naprawa i uzupełnianie ubytków, czyszczenie i malowanie elementów żelbetowych (dotyczy również belek poprzecznych i wzdłużnych łączących słupy kompensatora)

m) Przęsło 19-20; L=~24m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A1.

n) Słup S-20; typ V, uzupełnianie ubytków, czyszczenie i malowanie wzmacniającej obudowy stalowej słupa żelbetowego, czyszczenie powierzchni słupów żelbetowych, wypełnienie mieszanką naprawczą, polimerowo-cementową przestrzeni pomiędzy słupem żelbetowym a zewnętrzną powierzchnią istniejącej opaskowej wzmacniającej konstrukcji stalowej, do remontu fundamenty, drabina – remont fundamentów i kabłąka osłonowego, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni drabiny.

o) Przęsło 20-21; L=~24m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A1.

p) Słup S-21; typ H, do remontu i nadlania fundamenty, naprawa i uzupełnianie ubytków, czyszczenie i malowanie elementów żelbetowych.

q) Przęsło 21-22; L=~24m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A1.

r) Słup S-22; typ H, do remontu i nadlania fundamenty, naprawa i uzupełnianie ubytków, czyszczenie i malowanie elementów żelbetowych.

s) Słupy kompensatora K-16, K-17, K-18; remont i nadlanie fundamentów, naprawa i uzupełnianie ubytków (dotyczy również belek poprzecznych i wzdłużnych łączących słupy kompensatora), czyszczenie i malowanie wzmacniającej obudowy stalowej słupa żelbetowego, czyszczenie powierzchni słupów żelbetowych, wypełnienie mieszanką naprawczą, polimerowo-cementową przestrzeni pomiędzy słupem żelbetowym a zewnętrzną powierzchnią istniejącej opaskowej wzmacniającej konstrukcji stalowej (słupy K-16 i K-17).

t) Przęsło 22-23; L=~24m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A1.

u) Słup S-23; typ H, do remontu fundamenty, naprawa i uzupełnianie ubytków, czyszczenie i malowanie elementów żelbetowych i stalowych.

v) Przęsło 23-24; L=~24m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A1.

w) Słup S-24; typ V, do remontu fundamenty, drabina – remont fundamentów i naprawa kabłąka osłonowego, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni drabiny, uzupełnianie ubytków, czyszczenie i malowanie elementów żelbetowych i stalowych.

x) Przęsło 24-25; L=~16m; technologia naprawcza przęseł estakady dla wzmocnienia dźwigarów typu A3, remont i zabezpieczenie antykorozyjne podestu z drabiną.

y) Słup S-25; typ H, do remontu fundamenty, naprawa i uzupełnianie ubytków, czyszczenie
i malowanie elementów żelbetowych, remont i zabezpieczenie antykorozyjne podestu z drabiną.


3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
Wymagania dodatkowe wykonania remontu :

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnych rurociągach energetycznych/technologicznych, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Użytkownikiem, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
• Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zlecającemu do uzgodnienia i akceptacji harmonogram realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. 2 niniejszej SIWZ.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
30.04.2021 r.
6. Warunki gwarancji – warunek formalny
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 120 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Wykonawcę właściwą pozycją wolną od wad na koszt Wykonawcy.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont estakady żelbetowej ciąg III 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ 128/P/2019

Questions to the inquiry "Remont estakady żelbetowej ciąg III"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...